Grantiau i Gyhoeddwyr (Cymraeg)

Cefndir

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn gweinyddu grantiau cyhoeddi ar gyfer ystod eang o gyhoeddiadau Cymraeg. Y ffynhonnell draddodiadol ar gyfer ariannu cyhoeddiadau hamdden Cymraeg oedd y Grant Cyhoeddi, a weinyddid gan y Cyngor o 1981 ymlaen. Cafwyd ychwanegiad sylweddol at y gronfa honno yn y cyfnod 2002–05, yn bennaf ar gyfer taliadau i awduron, penodiadau yn y tai cyhoeddi, ac er mwyn cynorthwyo llyfrwerthwyr a datblygu marchnata. Oddi ar Ebrill 2003, bu'r Cyngor hefyd yn gyfrifol am yr holl gynlluniau cyhoeddi llenyddol a weinyddid cyn hynny gan Gyngor Celfyddydau Cymru trwy'r Grant Llenyddiaeth. Yn Ebrill 2006 unwyd y ddwy ffynhonnell gyllid hyn, i greu un Grant Cyhoeddi Cymraeg.

Daw'r arian ar gyfer y cynlluniau hyn i gyd oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Beth a gefnogir?

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn cynnig grantiau tuag at gyhoeddi ystod eang o lyfrau a chylchgronau Cymraeg eu hiaith, i oedolion a phlant, yn cynnwys deunydd hamdden a theitlau llenyddol. Nid ariennir gwerslyfrau a deunydd addysgol cyffelyb. (Gweler y nodyn ar ADaS isod.) Cynigir grantiau hefyd tuag at gomisiynu awduron, darlunwyr a ffotograffwyr a dylunwyr; cyflogi golygyddion creadigol; cynhyrchu deunydd electronig a gêmau; a thuag at rai cynlluniau marchnata. Gweler y Crynodeb o'r Grantiau sydd ar gael i gefnogi cyhoeddiadau Cymraeg.

Pwy sy'n cael gwneud cais am grant?

Yn gyffredinol, cyhoeddwyr yng Nghymru yn unig sy'n gymwys i dderbyn grantiau. Rhaid bod ganddynt raglenni cyhoeddi rheolaidd, neu gynlluniau cadarn i sefydlu rhaglen, a'r gallu i werthu eu cynnyrch trwy Gymru gyfan a thu hwnt. Nid yw awduron yn cael ymgeisio'n uniongyrchol ar gyfer grantiau gan y Cyngor Llyfrau. Gweler Gwybodaeth i Awduron.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru hefyd yn gweinyddu cynlluniau grantiau i lyfrwerthwyr. Gweler Gwybodaeth i Lyfrwerthwyr.

Sut mae'r drefn ymgeisio yn gweithio?

Dyfernir grantiau hyd at dair gwaith bob blwyddyn, ym Mawrth, Mehefin a Thachwedd, gan y Panel Grantiau Cyhoeddi Cymraeg. Cyhoeddir dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau ymlaen llaw. Fel arfer, ni chynigir grantiau fwy na dwy flynedd cyn y dyddiad cyhoeddi a fwriedir. Am ragor o wybodaeth, gweler y canllawiau ar gyfer pob cynllun.

A yw Cyngor Llyfrau Cymru yn cynnig grantiau neu fenthyciadau ar gyfer prosiectau sy'n debyg o wneud elw?

Yn gyffredinol, cyfraniadau tuag at golledion disgwyliedig yw grantiau cyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru. Nid yw'r Cyngor yn cynnig benthyciadau.

Ai Cyngor Llyfrau Cymru yw'r unig gorff sy'n rhoi grantiau i gyhoeddwyr?

Cyngor Llyfrau Cymru, bellach, yw’r brif ffynhonnell gymhorthdal ar gyfer cyhoeddiadau cyffredinol a chyhoeddiadau llenyddol yn Gymraeg. Y ffynonellau eraill y gall cyhoeddwyr wneud ceisiadau iddynt yw:

Yr Adran Addysg a Sgiliau (ADaS)
Dyma’r corff sy’n gyfrifol am gomisiynu deunydd addysgol Cymraeg a dwyieithog ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC)
Mae gan y corff hwn raglen o gyhoeddiadau ar gyfer ysgolion a cholegau.

Cyngor Celfyddydau Cymru
Mae'r corff hwn yn cynnig grantiau ym meysydd hyfforddi, cyfnewid rhyngwladol (trwy ei asiantaeth, Celfyddydau Cymru Rhyngwladol), gweithgarwch sy'n cyfuno nifer o'r celfyddydau, gweithgarwch cymryd rhan, amrywiaeth diwylliannol a rhai meysydd eraill. Nid yw'n ariannu cynhyrchu yn ymwneud â chyhoeddi.

Mae grantiau a chefnogaeth arall ar gael ar gyfer busnesau bychan yn gyffredinol. Gweler Sut mae cychwyn fel cyhoeddwr? isod.

A yw'r Cyngor Llyfrau yn cynnig cefnogaeth i gyhoeddwyr ar wahân i'w gynlluniau grantiau?

Mae pob cyhoeddwr yng Nghymru yn rhydd i ddefnyddio'r gwasanaethau golygu, dylunio, cyfanwerthu a dosbarthu a ddarperir gan y Cyngor. Cliciwch yma am y manylion llawn.

Sut mae cychwyn fel cyhoeddwr?

Gellir gweld manylion ynglŷn â sut i ddechrau fel cyhoeddwr rhaglen yng nghanllawiau ac amodau Grant Rhaglen y Cyngor. Yn ogystal â hynny, mae'r Publishers' Association a'r Independent Publishers Guild yn cynnig gwybodaeth (llawer ohoni'n ddi-dâl) a gwasanaethau i'r sawl sy'n dymuno sefydlu a datblygu busnes cyhoeddi neu ddilyn gyrfa yn y maes. Mae Menter Ddiwylliannol www.cultural-enterprise.com yn cynnig cyngor busnes i gwmnïau a grwpiau diwylliannol a chelfyddydol yng Nghymru. Ceir gwybodaeth am grantiau, hyfforddiant a phob cymorth arall sydd ar gael i fusnesau bychain yn gyffredinol trwy gysylltu â www.businessconnect.org.uk.

Mae Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru yn gymdeithas ar gyfer cyhoeddwyr Cymraeg.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein