Cystadlaethau - Darllen Dros Gymru / BookSlam

Cliciwch yr adnoddau ar y dde i weld manylion y maes llafur, a'r botwm ar y chwith i weld y canlyniadau.

DIWEDDARIAD PWYSIG – 18 Mawrth 2020
Yng ngoleuni'r canllawiau diweddaraf COVID-19, rydym yn canslo digwyddiadau cenedlaethol ‘Darllen dros Gymru’ a ‘BookSlam’ oedd i'w cynnal yn Aberystwyth ym mis Mehefin 2020. Mae hyn er mwyn rhoi digon o eglurder i'r Trefnyddion a'r ysgolion, gan nad yw'r amserlen yn ddigonol i gynnal cystadlaethau Rhanbarthol neu Sirol.

Gwerthfawrogwn fod ysgolion wedi gweithio'n galed ar eu perfformiadau, ac felly rydym yn awyddus i barhau i gefnogi ysgolion a disgyblion sydd wedi cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth.

Byddem yn agored i drafod gydag ysgolion ffyrdd amgen i arddangos eu perfformiad – er enghraifft, ffilmio perfformiadau mewn ysgolion unigol ar iPad neu iPhone a’u rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol. Yna gellir beirniadu'r perfformiadau a dyfarnu gwobrau iddynt, fel gyda'r digwyddiadau corfforol, ond yn cael ei gynnal ar-lein yn hytrach na pherfformiad corfforol yn Aberystwyth.

Bydd llawer yn dibynnu, wrth gwrs, a yw ysgolion yn dal ar agor rhwng nawr a diwedd tymor yr haf. Os y byddant ar agor, byddem am weithio'n agos gyda’r trefnyddion ac athrawon i sicrhau nad yw plant yn colli’r cyfle i gymryd rhan yn y dathliad blynyddol hwn o ddarllen, ond gan ystyried y canllawiau diweddaraf ar y coronafeirws. Byddem yn trafod fersiwn amserlen ddiwygiedig gyda chi gan roi digon o amser i ysgolion baratoi.

Dylech rannu unrhyw syniadau sydd gennych ar hyn o bryd ar ebost: cllc.plant@llyfrau.cymru a chadw mewn cysylltiad wrth i bethau ddatblygu.
CYSTADLAETHAU LLYFRAU I YSGOLION CYNRADD

Croeso i dudalen wybodaeth Darllen Dros Gymru, cystadleuaeth llyfrau plant Cyngor Llyfrau Cymru

Nod syml y gystadleuaeth yw dathlu darllen, gan annog plant ledled Cymru i garu darllen llyfrau Cymraeg.

Trwy gyfrwng y gystadleuaeth rydym yn annog plant i gymryd diddordeb ym myd llyfrau a chryfhau eu sgiliau llythrennedd, dehongli, trafod a chyflwyno.

Mae’r gystadleuaeth yn creu cyffro am fyd llyfrau ac wrth gymryd rhan mae’r disgyblion yn meithrin agweddau cadarnhaol a hirdymor tuag at ddarllen.

Dyma gystadleuaeth sydd

· am ddim i ysgolion

· yn agored i ddisgyblion Blynyddoedd 3 a 4, 5 a 6

· yn cynnig detholiad eang o lyfrau ar y rhestr ddarllen er mwyn ennyn diddordeb trawstoriad o ddisgyblion

· yn rhoi llyfr am ddim i bob plentyn sydd yn cynrychioli ei ysgol yn y Rownd Genedlaethol

· yn cynnig gwobrau ariannol i’r ysgolion buddugol

· gyda rhestr ddarllen wedi ei cynllunio i apelio at ddisgyblion o raddfeydd darllen amrywiol.

Yn ogystal â bod yn hwyl, mae elfen gystadleuol y rhaglen

· yn ysgogi plant o bob gallu i ddarllen a thrafod llyfrau

· yn rhoi cyfle i’r plant a’u hysgolion i ennill gwobrau

Cysylltwch â cllc.plant@llyfrau.cymru | 01970 624 151 os hoffech ragor o wybodaeth.

Mae Maes Llafur BookSlam, sef y gystadleuaeth Saesneg i holl ysgolion cynradd Cymru i'w ddarganfod ar ochr Saesneg ein gwefan.