Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019

11 Maw 2019

Digon o ddewis i blesio darllenwyr o bob math.

Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau

Tir na n-Og 2019, sef y gwobrau a roddir yn flynyddol gan y Cyngor i ddathlu ac anrhydeddu gwaith gwreiddiol gan awduron ac arlunwyr llyfrau plant a phobl ifanc yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae nifer dda o'r awduron sydd wedi cyrraedd y rhestr fer Gymraeg wedi cipio'r gwobrau yn y gorffennol a phob un yn brofiadol yn ei faes. Bydd disgwyl mawr, felly, i weld pwy ddaw i'r brig eleni.

Mae rhestr 2019 yn cwmpasu nifer o themâu ar draws rhychwant oedran eang, gan gynnwys ffuglen, llyfr llun-a-gair, posau stribed comig ac atlas darluniadol.

Dywedodd Bethan Mair, Cadeirydd y Panel Llyfrau Cymraeg, 'Mae'r arlwy ar gyfer plant ac oedolion ifanc ym maes ffuglen eleni'n ardderchog, a braf yw gweld nifer dda o nofelau grymus wedi eu hanelu at yr arddegau.' 

Ychwanegodd, 'Mae'r gwaith sy'n cael ei wneud i gyfuno testun a darlun i greu campweithiau o lyfrau yn glod i'r cyhoeddwyr, yr awduron a'r artistiaid sy'n mentro gyda llyfrau uchelgeisiol o'r fath. Dyma gyfnod bendigedig i fod yn blentyn darllengar yng Nghymru!'

Nododd Sioned Jacques, Cadeirydd y Panel Llyfrau Saesneg, 'Cafodd amrywiaeth o lyfrau eu hystyried ar gyfer y Tir na n-Og eleni ac roedd trafodaeth y panel yn fywiog. Braf oedd medru trafod llyfrau o safon gyda chefndir Cymreig. Mae'r teitlau a ddewiswyd ar gyfer y rhestr fer i gyd yn haeddiannol iawn o'u lle.'

Ategwyd hyn gan Helgard Krause, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau: 'Y mae'r llyfrau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni yn arwydd o'r safon arbennig sydd i lyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru, a thestun balchder mawr yw gweld trawstoriad o genres  amrywiol yn dod i’r amlwg. Diolch i'r cyhoeddwyr am ddarparu deunydd mor ddifyr ar gyfer ein darllenwyr ifanc.'

Meddai Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor,  'Mae'n wych gweld yr arlwy sydd ar y rhestr fer eleni. Gall darllen olygu rhywbeth gwahanol i bawb, boed yn gomic, yn llyfr ffeithiol neu'n nofel hanesyddol. Mae'r effaith bositif y mae darllen er pleser yn ei chael ar ddatblygiad plentyn yn neges bwysig rydym bob amser yn awyddus i'w rhannu yn ehangach.'

Mae'r Cyngor Llyfrau yn cynnig y cyfle i ennill pentwr o lyfrau gwych o Gymru drwy roi barn ar deitlau'r rhestr fer eleni. Bydd unrhyw feirniaid answyddogol yn gallu anfon gair at  cllc.plant@llyfrau.cymru  neu drydar @LlyfrDaFabBooks erbyn 13 Mai yn esbonio eu dewis mewn brawddeg neu ddwy.

Noddir y gwobrau, sy'n cydnabod safon aruchel llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru yn y ddwy iaith, gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru) a'r Cyngor Llyfrau.

Cyhoeddir enillydd y wobr Saesneg yng nghynhadledd CILIP Cymru yng Nghaerdydd ddydd Iau, 16 Mai.

Bydd enwau enillwyr y gwobrau Cymraeg (cynradd ac uwchradd) yn cael eu cyhoeddi ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a'r Fro ddydd Iau, 30 Mai.

Mae manylion y llyfrau ac adolygiadau ohonynt i'w gweld ar www.gwales.com

Teitlau’r rhestr fer Gymraeg:

Hadau  – Lleucu Roberts (Y Lolfa) Nofel anturus i’r arddegau wedi’i gosod mewn byd ôl-apocalyptaidd. Yr ail lyfr yng nghyfres YMA.

Cymru ar y Map  – Elin Meek, Valériane Leblond (Rily) Llyfr atlas arbennig iawn gyda darluniau godidog sy’n dangos Cymru ar ei gorau. 

Llyfr Glas Nebo  – Manon Steffan Ros (Y Lolfa)  Hanes hynod am deulu sy’n ceisio goroesi yn dilyn damwain niwclear. Enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018. 

Ble Mae Boc – Huw Aaron (Y Lolfa) Llyfr llawn hiwmor sy’n dangos golygfeydd Cymreig eiconig, a chyfle i ddod o hyd i Boc, y ddraig fach.

Fi a Joe Allen  – Manon Steffan Ros (Y Lolfa)  Stori ysgafn-ddwys afaelgar am gyffro’r Ewros yn 2016 sydd gymaint mwy na stori bêl-droed.

Gwenwyn a Gwasgod Felen  – Haf Llewelyn (Gwasg Carreg Gwalch) Nofel lawn cyffro am bobl gyffredin Sir Feirionnydd yn codi llais yn erbyn gorthrwm a thrais.

Lliwiau Byd Natur   Luned Aaron (Gwasg Carreg Gwalch) Llyfr llun-a-gair sy’n tywys y darllenydd ifanc drwy fyd o liwiau hardd. 

Teitlau'r rhestr fer Saesneg:

Wales on the Map  – Elin Meek, Valériane Leblond (Rily)  Llyfr atlas arbennig iawn gyda darluniau godidog sy’n dangos Cymru ar ei gorau.

The Clockwork Crow  – Catherine Fisher (Firefly)  Stori afaelgar am swyn a pherthyn, wedi’i gosod mewn plasty dan eira yng nghanolbarth Cymru, ac wedi’i hadrodd gan storiwraig feistrolgar.

Seaglass  – Eloise Williams (Firefly)  Hanes Lark a’i theulu wrth iddynt geisio setlo mewn cartref newydd ger y môr.

The Storm Child  – Gill Lewis (Oxford University Press)  Ailadroddiad crefftus o chwedl Cantre’r Gwaleod, wedi ei ddarlunio’n hardd.

Am fwy o wybodaeth, cysyllter  â: Helen Jones, Pennaeth yr Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, ABERYSTWYTH, Ceredigion SY23 2JB  01970 624151  helen.jones@llyfrau.cymru

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com