S4C yn Dathlu Darllen

S4C yn rhoi trwyn mewn llyfr

"Ddylai llyfrau ddim codi ofn ar neb; mi ddylen nhw fod yn ddoniol, yn gyffrous ac yn rhyfeddol."

Dyma eiriau Roald Dahl, yr awdur hynod boblogaidd a aned yng Nghaerdydd, ac yr wythnos hon bydd llond silff lyfrau o raglenni ac eitemau yn adleisio neges yr awdur ar S4C.

Yn ystod wythnos Dathlu Darllen S4C, rhwng dydd Llun 3 Mawrth a dydd Sul 9 Mawrth, bydd amserlen y Sianel yn cynnwys nifer fawr o raglenni, ffilmiau ac eitemau, oll yn dathlu darllen.

Yr uchafbwynt fydd Diwrnod y Llyfr, sydd wedi ei osod yn daclus yn y canol Ddydd Iau 6 Mawrth.

Mae wythnos Dathlu Darllen S4C yn cael ei threfnu mewn partneriaeth gyda Chyngor Llyfrau Cymru a BBC Radio Cymru wrth iddyn hwythau baratoi amrywiaeth o eitemau a digwyddiadau yn ymwneud â darllen trwy gydol yr wythnos.

Ar S4C bydd cyfuniad o raglenni gwych o’r archif a rhaglenni newydd sbon yn rhoi sylw i rai o awduron gorau Cymru yn golygu y bydd rhywbeth ar gyfer bob darllenwr brwd.

Ymhlith yr uchelfannau fydd portread ffilm o’r diweddar fardd Iwan Llwyd, golwg o’r newydd ar y glasur i blant Teulu Bach Nantoer ac ymweliad Bardd Plant Cymru Aneirin Karadog â phentref pwysig yn ein llenyddiaeth plant.

"Rydym yn falch iawn o’r cyfle hwn i weithio mewn partneriaeth Chyngor Llyfrau Cymru a Radio Cymru i ddathlu darllen," meddai cyfarwyddwr cynnwys S4C, Dafydd Rhys. "Mae darllen yn agor drysau a gallwn ymfalchïo bod cyffro ym myd y llyfrau gydol y flwyddyn yma yng Nghymru, ond mae’n wych cael wythnos arbennig ar y Sianel i dathlu rhai o hoff lyfrau ac awduron Cymru."

Meddai Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: ''Mae Diwrnod y Llyfr wedi datblygu'n ddigwyddiad blynyddol sy'n dathlu darllen ymysg plant ac oedolion. Mae ysgolion a llyfrgelloedd wedi bod yn rhan o'r gweithgareddau ers blynyddoedd ac mae'r Cyngor yn hynod falch bod S4C a Radio Cymru yn rhan o'r bartneriaeth eleni i sicrhau sylw i lyfrau ac i ddarllen.''

Cawn olwg ar un o Gymry mawr yr ugeinfed ganrif nos Lun 3 Mawrth, wrth i Ffion Hague fynd ar drywydd Kate Roberts, y wraig fusnes, wrth iddi frwydro i sicrhau parhad Gwasg Gee ar Mamwlad: Kate Roberts. Yna nos Fercher 5 Mawrth bydd cyfle arall i glywed pa nofel enwog yw hoff nofel yr actored Ffion Dafis ar 6 Nofel: Ffion Dafis.

Yna ar S4C ddydd Iau 6 Mawrth, sef Diwrnod y Llyfr, byddwn yn ail-ymweld â Teulu Bach Nantoer, sydd bellach ar gael ar e-lyfr, wrth i Beti George fynd ar drywydd y nofel, yr awdur a'i darllenwyr.

Yna ar ddydd Sadwrn 8 Mawrth cawn ein diddanu gan Y Rhwyd. Dyma ffilm sydd wedi ei selio ar nofel Caryl Lewis, ffilm lawn cynnwrf, rhyw, cynllwyn a thro annisgwyl ar y diwedd.

Yna ddydd Sul 9 Mawrth bydd S4C yn darlledu rhaglen newydd sbon fydd yn edrych ar fywyd a gwaith y bardd Iwan Llwyd. Ar Iwan Llwyd: Rhwng Gwên nos Sadwrn a gwg y Sul bydd cyfweliadau a ffilm archif unigryw o’r 90au, yn ogystal â chyfweliadau gyda nifer o ffrindiau a theulu’r bardd.

Yn dilyn y rhaglen honno bydd ailddarllediad o Afal Drwg Adda, drama-ddogfen dreiddgar yn ymdrin â bywyd a gwaith awdur 'Un Nos Ola Leuad', Caradog Prichard.

Bydd y rhaglen gylchgrawn Heno hefyd yn twrio trwy fyd y llyfrau yn nosweithiol ac yn dilyn Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru ar Ddiwrnod y Llyfr wrth iddo deithio i bentref arbennig iawn, Pentre Bach.

Bydd plant a phobl ifanc yn dod yn rhan o’r hwyl hefyd. Bydd cyflwynwyr gwasanaeth Cyw S4C yn holi eu gwylwyr ifanc beth ydy eu hoff lyfr ac yn cynnal cystadleuaeth i ennill hamper llawn o lyfrau newydd!

Ac ar Stwnsh, gwasanaeth plant hyn S4C byddwn yn cael cip olwg ar lyfr diweddara’r cyflwynydd Anni Llŷn, a bydd criw Stwnsh hefyd yn holi’r gwesteion yn y stiwdio am eu hoff lyfr.

A chofiwch y gallwch chithau fod yn rhan o’r dathlu gan drydar eich hoff lyfr neu awdur a defnyddio’r hashnod #dathludarllen, os medrwch chi adael eich llyfr am eiliad wrth gwrs!

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com