Ymddiriedolwyr

Rheolir y Cyngor Llyfrau gan Bwyllgor Gwaith a Chyngor. Aelodau’r Pwyllgor Gwaith yw Ymddiriedolwyr y sefydliad. Mae nifer o is-bwyllgorau a phanelau sy’n adrodd yn uniongyrchol i’r Pwyllgor Gwaith. Mae cyfarfodydd y Cyngor yn gyfarfodydd cyhoeddus.

AELODAETH Y CYNGOR: 2020-21

Cyfredol ar 20.01.2021

Cadeirydd
Yr Athro M. Wynn Thomas *

Is-Gadeirydd
Rona Aldrich *

Ysgrifennydd Mygedol
Yr Athro Jane Aaron *

Trysorydd Mygedol
Chris Hywel Macey *

Cwnsler Mygedol
Gwydion Hughes *

Cyfreithiwr Mygedol
Alun P. Thomas *

CYNRYCHIOLWYR YR AWDURDODAU LLEOL

Ynys Môn

Gwynedd
Y Cynghorydd Paul Rowlinson *

Conwy
Y Cynghorydd Pat Hebron

Sir Ddinbych
Y Cynghorydd Tony Thomas

Sir y Fflint
Y Cynghorydd Ian B. Roberts

Wrecsam
Y Cynghorydd John Pritchard *

Powys
Y Cynghorydd Edwin Roderick

Ceredigion
Y Cynghorydd Lynford Thomas *

Sir Benfro
Y Cynghorydd John T. Davies *

Sir Gaerfyrddin
Y Cynghorydd Emlyn Dole

Abertawe
Y Cynghorydd Robert Francis-Davies

Castell-nedd Port Talbot
Y Cynghorydd Rhidian Mizen *

Pen-y-bont ar Ogwr

Merthyr Tudful
Y Cynghorydd Ernie C. Galsworthy

Rhondda Cynon Taf
Y Cynghorydd Geraint E. Hopkins

Torfaen
Y Cynghorydd Veronica Crick *

Blaenau Gwent


Casnewydd
Y Cynghorydd Jason Hughes

Caerffili
Y Cynghorydd Julian Simmonds

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Gordon Kemp

Caerdydd
Y Cynghorydd Jane Henshaw *

Sir Fynwy
Y Cynghorydd Bob Greenland

CYNRYCHIOLWYR ERAILL

Prif Lyfrgellwyr
Richard Bellinger *
Gareth Griffiths *

ESTYN
Dr Meilyr Rowlands *

Cyngor Celfyddydau Cymru

CBAC
Dr D.Mark Smith * *

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Pedr ap Llwyd *

CILIP
Dr Amy Staniforth *

Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru
Ion Thomas / Bethan Gwanas *
Marian Delyth *

Yr Academi Gymreig
Dafydd John Pritchard *

Panelau’r Cyngor
Lorna Herbert Egan *
Robat Arwyn *
Yr Athro Daniel G. Williams *

Aelodau Cyfetholedig
Dr Cathryn Charnell-White *
Jonthan Adams *

PWYLLGOR GWAITH

Pob aelod o’r Cyngor sydd â * gyferbyn â’i enw

PANEL ENWEBIADAU

Cadeirydd neu Is-Gadeirydd y Cyngor
Yr Athro Jane Aaron
Dr R. Brinley Jones
Dr Brynley F. Roberts

PANEL GRANTIAU CYHOEDDI (CYMRAEG)

Robat Arwyn (Cadeirydd)
Nia Gruffydd (Is-gadeirydd)
Mari Rhian Owen
Ynyr Williams
Dr D. Russell Davies
Carys Mai Lloyd
Esyllt Maelor
Dr Llion Pryderi Roberts
Dorian Morgan
Matt D. Spry

PANEL GRANTIAU CYHOEDDI (SAESNEG)

Yr Athro Daniel G. Williams (Cadeirydd)
Alan Watkin (Is-gadeirydd)
Dr Alice Entwistle
Cheryl Hesketh
Dr Katherine Stansfield
Yr Athro Emeritws Ian Gregson
Lee Coveney

Nasia Sarwar-Skuse

PANEL LLYFRAU PLANT A HYRWYDDO DARLLEN

Lorna Herbert Egan (Cadeirydd)
Dr Siwan M. Rosser
Jocelyn Andrews
Delyth P. Huws
Helen Wales
Menna Beaufort Jones
Steffan Rhys
Carys Dawson
Mary Ellis
Gwawr Maelor
Elinor Robson
Alan Hughes
Simon Fisher

GRŴP DYLUNIO

Yr Athro Jane Aaron (Cadeirydd)
Bethan Mair
Angharad Morgan
Elinor Wigley

IS-BANEL SYSTEMAU GWYBODAETH

Avril E. Jones (Cadeirydd)
Dafydd Thomas