Ymddiriedolwyr

Trefniadau Llywodraethiant

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi bod yn elusen ers ei sefydlu yn 1961 ac mae ein trefniadau llywodraethiant yn cydymffurfio â gofynion y Comisiwn Elusennau.

Ar 1 Ebrill 2021, fe drosglwyddodd y Cyngor Llyfrau o fod yn elusen anghofrestredig i fod yn Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE) gyda Bwrdd Ymddiriedolwyr newydd.

Mae 11 aelod ar y Bwrdd Ymddiriedolwyr, yn cynnwys y pedwar Prif Swyddog a drosglwyddodd o hen Bwyllgor Gwaith y Cyngor a saith penodiad newydd a gyhoeddwyd ar 1 Ebrill 2021 yn dilyn proses recriwtio agored.

Y Bwrdd sy’n gyfrifol am lywodraethiant y Cyngor Llyfrau ac am oruchwylio cyfeiriad a strategaeth yr elusen, gan gefnogi’r tîm mewnol o swyddogion profiadol sy’n gwasanaethu’r byd cyhoeddi yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’n cynnal pedwar cyfarfod llawn bob blwyddyn ac yn sicrhau bod y Cyngor Llyfrau yn cyrraedd ac yn cadw at ei amcanion fel Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE).

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Yr Athro M. Wynn Thomas (Cadeirydd)

Rona Aldrich (Is-gadeirydd)

Yr Athro Jane Aaron (Ysgrifennydd Mygedol)

Alfred Oyekoya (Trysorydd Mygedol)

Rajvi Glasbrook Griffiths

Alwena Hughes-Moakes

Lowri Ifor

Yr Athro Carwyn Jones

Linda Thomas

Yr Athro Gerwyn Wiliams

Dr Caroline Owen Wintersgill

 

Amcanion y Cyngor Llyfrau

Nod y Cyngor Llyfrau yw hyrwyddo, hybu a datblygu gwerthfawrogiad a diddordeb y cyhoedd mewn llyfrau, llenyddiaeth a darllen yng Nghymru heb gyfyngu dim ar yr amcanion cyffredinol a nodwyd ond yn hytrach er mwyn hyrwyddo’r amcanion hynny ac nid fel arall:

  • cefnogi a chynhorthwy’r diwydiant llyfrau yng Nghymru drwy roi grantiau a thrwy ddulliau eraill;
  • cefnogi, hybu a chynorthwyo cynhyrchu a dosbarthu llyfrau a deunydd llenyddol ac artistig arall, ym mha ffurf bynnag y’u cofnodwyd (boed trwy ddulliau sy’n hysbys neu trwy ddulliau sydd hyd yn hyn yn anhysbys) yn nwy iaith swyddogol Cymru, y Gymraeg a’r Saesneg, neu’n ymwneud â Chymru;
  • trefnu digwyddiadau i gefnogi hyrwyddo llyfrau, darllen a’r sector llyfrau yn ei gyfanrwydd;
  • cefnogi hybu a chyhoeddi’r cyfryw lyfrau a deunydd arall yng Nghymru.

Cyngor y Cyngor Llyfrau

O dan y trefniadau cyfansoddiadol newydd a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2021, fe drosglwyddodd aelodau eraill y Pwyllgor Gwaith ac aelodau Cyngor y Cyngor Llyfrau – sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r awdurdodau sir a sefydliadau eraill – i fod yn aelodau ‘Cyngor’ o’r elusen ar 1 Ebrill 2021.

Caiff Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o’r Cyngor, sy’n cynnwys holl aelodau’r elusen, ei gynnal unwaith y flwyddyn ym mis Gorffennaf. Mae’r cyfarfod yn gyhoeddus ac yn agored i bawb.

AELODAETH Y CYNGOR: 2021-22

Holl Aelodau’r Bwrdd Ymddiriedolwyr (manylion uchod)

Cwnsler Mygedol
Gwydion Hughes

Cyfreithiwr Mygedol
Alun P. Thomas

Cynrychiolwyr yr Awdurdodau Lleol

Gwynedd
Y Cynghorydd Paul Rowlinson

Conwy
Y Cynghorydd Pat Hebron

Sir Ddinbych
Y Cynghorydd Tony Thomas

Sir y Fflint
Y Cynghorydd Ian B. Roberts

Wrecsam
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Powys
Y Cynghorydd Edwin Roderick

Ceredigion
Y Cynghorydd Lynford Thomas

Sir Benfro
Y Cynghorydd John T. Davies

Sir Gaerfyrddin
Y Cynghorydd Emlyn Dole

Abertawe
Y Cynghorydd Robert Francis-Davies

Castell-nedd Port Talbot
Y Cynghorydd Rhidian Mizen

Pen-y-bont ar Ogwr

Merthyr Tudful
Y Cynghorydd Ernie C. Galsworthy

Rhondda Cynon Taf
Y Cynghorydd Rhys Lewis

Torfaen
Y Cynghorydd Veronica Crick

Blaenau Gwent

Casnewydd
Y Cynghorydd Jason Hughes

Caerffili
Y Cynghorydd Julian Simmonds

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Gordon Kemp

Caerdydd
Y Cynghorydd Jane Henshaw

Sir Fynwy
Y Cynghorydd Bob Greenland

Ynys Môn

Cynrychiolwyr Eraill

Prif Lyfrgellwyr
Richard Bellinger
Gareth Griffiths

ESTYN
Dr Meilyr Rowlands

Cyngor Celfyddydau Cymru

CBAC
Dr D.Mark Smith

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Pedr ap Llwyd

CILIP
Dr Amy Staniforth

Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru
Ion Thomas / Bethan Gwanas
Marian Delyth

Is-Bwyllgorau’r Cyngor
Lorna Herbert Egan
Robat Arwyn
Yr Athro Daniel G. Williams

Aelodau Cyfetholedig
Jonathan Adams

Mae gan y Cyngor Llyfrau dri is-bwyllgor sy’n gwneud penderfyniadau ar ddosrannu grantiau cyhoeddi a hyrwyddo darllen.

Caiff aelodau’r Is-Bwyllgorau eu penodi fel rhan o broses recriwtio agored ac maen nhw’n annibynnol.

Mae holl aelodau’r Bwrdd Ymddiriedolwyr, Cyngor y Cyngor Llyfrau a’r Is-Bwyllgorau yn cyflawni eu gwaith yn wirfoddol ac yn ddi-dal ac eithrio hawliau treuliau perthnasol.

IS-BWYLLGOR DATBLYGU CYHOEDDI (CYMRAEG)

Robat Arwyn (Cadeirydd)
Nia Gruffydd (Is-gadeirydd)
Dr D. Russell Davies
Carys Mai Lloyd
Esyllt Maelor
Dr Llion Pryderi Roberts
Dorian Morgan
Glenys Llewelyn
Mirian Elin Jones

IS-BWYLLGOR DATBLYGU CYHOEDDI (SAESNEG)

Yr Athro Daniel G. Williams (Cadeirydd)
Alan Watkin (Is-gadeirydd)
Philip Gwyn Jones
Dr Alice Entwistle
Cheryl Hesketh
Dr Katherine Stansfield
Yr Athro Emeritws Ian Gregson
Lee Coveney

Nasia Sarwar-Skuse
Akousa Darko

IS-BWYLLGOR HYRWYDDO DARLLEN

Dr Siwan M. Rosser (Cadeirydd)
Jocelyn Andrews
Delyth P. Huws
Menna Beaufort Jones
Gwawr Maelor
Simon Fisher
Jo Bowers
Carly Gray
Kate Cubbage
Carys Dawson
Amanda Bennett
Ela Parri Huws
Dr Amy Staniforth
Rajvi Glasbrook Griffiths

GRŴP DYLUNIO

Yr Athro Jane Aaron (Cadeirydd)
Bethan Mair
Angharad Morgan
Elinor Wigley

IS-BANEL SYSTEMAU GWYBODAETH

Avril E. Jones (Cadeirydd)
Dafydd Thomas