Athrawon Caru Darllen

Beth yw Athrawon Caru Darllen?Mae’r prosiect hwn yn ymwneud yn bennaf â meithrin cariad at ddarllen ymhlith athrawon, fel y gallant deimlo’n hyderus wrth ysbrydoli eu disgyblion i wneud yr un peth.

Mae’r cynllun hwn ar gael i athrawon cyfnod allweddol 2. Gan fod y rhan fwyaf o’r llyfrau ar y rhestr drafod yn addas ar gyfer blynyddoedd 5 a 6, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i athrawon sy’n dysgu yr oedran hwn. Ar hyn o bryd, mae’r prosiect yn agored i ysgolion cyfrwng Cymraeg yn unig.

Manteision y prosiect
Mae’r prosiect yn cefnogi’r amcanion sydd wrth galon Cwricwlwm i Gymru. Bydd Athrawon Caru Darllen hefyd yn gallu annog ysgolion i gofleidio ethos ysgol gyfan sy’n gosod darllen er pleser yn graidd iddo. Fel y nodir yn y Maes Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, ‘…mae’r profiadau llenyddol a gynigir yn anelu at danio dychymyg a chreadigedd dysgwyr a helpu i feithrin cariad gydol oes at lenyddiaeth.’ [1]

Credwn yn gryf ei bod yn bwysig darparu cyfleoedd i athrawon ymgysylltu, mwynhau ac archwilio manteision darllen er pleser fel unigolion. Bydd hyn yn datblygu sgiliau empathi’r athrawon, yn tanio eu dychymyg, ac yn eu galluogi i weld adlewyrchiad o’u profiad bywyd eu hunain.

Sut mae’n gweithio?
Byddwn yn sefydlu tri grŵp darllen athrawon rhanbarthol, gyda’r prif nod o alluogi athrawon i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder ymhellach i drafod a mwynhau llenyddiaeth – gan eu hysbrydoli i fwynhau darllen a thrafod llenyddiaeth yn y dosbarth.

Bydd yn ofynnol i’r athrawon a’r ysgolion sy’n dymuno cymryd rhan yn y prosiect hwn ymrwymo i wreiddio darllen er pleser yn eu hamserlenni wythnosol. Er enghraifft, bydd angen iddynt ddangos eu bod wedi cynnal sesiynau darllen ar y cyd rheolaidd gyda disgyblion ar destunau dethol (sesiynau oddeutu 20-30 munud o hyd).

Bydd pedair sesiwn grŵp darllen ym mhob rhanbarth yn ystod blwyddyn academaidd 2024/25 i drafod y llyfrau. Bydd hwylusydd yn arwain y sesiynau ac yn annog cyfranogiad gan yr holl aelodau. Bydd costau cyflenwi ar gael i ryddhau’r athrawon o’r ysgol, er mwyn i’r sesiynau allu digwydd o fewn oriau gwaith arferol yn yr wythnos. Bydd dwy sesiwn rithiol a dwy sesiwn wyneb yn wyneb.

Bydd pob ysgol sy’n cymryd rhan yn y grŵp darllen yn derbyn pecyn o lyfrau wedi’u dethol yn ofalus, yn amrywio o lyfrau ffuglen a ffeithiol i farddoniaeth a nofelau graffig.

 

Y DYDDIAD CAU I GOFRESTRU EICH DIDDORDEB YW 14 MEHEFIN 2024

 

COFRESTRWCH YMA

 

Rydym yn chwilio am 40 o ysgolion i gymryd rhan – felly ewch amdani – y cyntaf i’r felin fydd hi!

 

[1] Cwricwlwm i Gymru, Maes Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, Llywodraeth Cymru (2020). https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/datganiadau-o-r-hyn-sy-n-bwysig/