BookSlam

Mae’r manylion am BookSlam 2021/22 i’w gweld yma.

BookSlam, cystadleuaeth llyfrau Saesneg i blant cynradd.

Ymunwch gyda ni i ddathlu darllen, gan annog plant ledled Cymru i wirioni ar ddarllen a thrafod llyfrau Saesneg o Gymru.

Trwy gyfrwng y cystadleuaethau hwyliog yma rydym yn annog plant i gymryd diddordeb ym myd llyfrau a chryfhau eu sgiliau llythrennedd, dehongli, trafod a chyflwyno.

Mae’r gystadleuaeth yn creu cyffro am fyd llyfrau, ac wrth gymryd rhan mae’r disgyblion yn meithrin agweddau cadarnhaol a hirdymor tuag at ddarllen. Gall ddarllen er pleser gefnogi datblygiad empathi a chyfrannu at ddatblygiad iechyd a lles.

Dyma gystadleuaeth sydd yn

 • agored i ddisgyblion blynyddoedd 3 i 6 cynnig detholiad eang o lyfrau ar y rhestr ddarllen i ennyn diddordeb trawstoriad o ddisgyblion
 • cynnig hyblygrwydd i athrawon weithredu ar lefel dosbarth cyfan neu grwpiau MAT
 • cyfrannu at ofynion y Siarter Iaith
 • cydfynd â gofynion Cwricwlwm i Gymru
 • cynnig profiadau gwerthfawr y tu allan i’r ysgol

Yn ogystal â bod yn hwyl, mae elfen gystadleuol y rhaglen yn:

 • ysgogi plant o bob gallu i ddarllen a thrafod llyfrau
 • rhoi cyfle i’r plant a’u hysgolion i ennill gwobrau hael.

Manylion y Gystadleuaeth

 • Mae’r gystadleuaeth yn dechrau ar lefel sirol.
 • Bydd pob sir yng Nghymru yn dethol un ysgol i gynrychioli’r sir yn y Rownd Genedlaethol.
 • Pob tîm i ddewis UN llyfr o’r rhestr lyfrau i’w drafod ac UN llyfr gwahanol i’w gyflwyno ar ffurf fideo hysbyseb hyrwyddo.
 • Cysylltwch â’ch trefnydd sirol neu cllc.plant@llyfrau.cymru i gadarnhau’r trefniadau rhanbarthol.

Trafod:

 • Prif nod yr her yw dangos bod y criw yn gallu trafod y llyfr, y cymeriadau a’r digwyddiadau ynghyd â’r profiad darllen.
 • Ni fydd disgwyl i’r criw trafod fod wedi paratoi trafodaeth o flaen llaw.
 • Mae disgwyl i bob aelod ymateb i gwestiynau penagored a sylwadau’r beirniad yn ogystal ag ymateb i sylwadau ei gilydd.
 • Caniateir uchafswm o 4 aelod ym mhob tîm trafod.
 • Bydd y sesiwn feirniadu yn para tua 8 munud.

HYSBYSEB HYRWYDDO:

 • Prif nod y perfformiad yw creu fideo i hyrwyddo’r llyfr er mwyn apelio at gynulleidfa o blant o’r un oedran er mwyn eu hannog i’w brynu a’i ddarllen
 • Pob tîm i ddewis UN llyfr gwahanol i’r un a ddewiswyd i’w drafod.
 • Hyd at 8 aelod ym mhob tîm.
 • Nid oes raid i’r aelodau sy’n cyflwyno’r llyfr fod yr un rhai â’r disgyblion fydd yn cymryd rhan yn y drafodaeth.
 • Uchafswm o 6 munud o berfformiad hyrwyddo.
 • Caniateir props a gwisgoedd.
 • Gallwch ffilmio perfformiad llwyfan NEU gallwch ffilmio mewn lleoliadau gwahanol – byddwch mor greadigol ag y mynnwch!
 • Caniateir y defnydd o feddalwedd golygu fideo syml gan y disgyblion.
 • Tynnir un marc am bob hanner munud dros y 6 munud a ganiateir.
 • Rhoddir 50% o’r marciau am y trafod a 50% am y perfformiad.

CANLLAWIAU TRAFOD – AM BETH FYDD Y BERINIAD YN CHWILIO

Gwybodaeth:

   • Y gallu i fynd dan groen y llyfrau, y stori a’r cymeriadau, lle mae hynny’n briodol.
   • Dealltwriaeth dda o neges a themâu’r llyfr.
   • Cyfeirio at ddarllen ehangach y tu allan i ffiniau’r gystadleuaeth, lle mae hynny’n briodol.

Mynegi barn:

   • Mynegi barn yn glir gan roi rhesymau gonest a theg.
   • Y gallu i holi, cytuno, ateb, anghytuno a herio lle mae hynny’n briodol.
   • Gwrando ac adeiladu ar sylwadau ei gilydd.
   • Cynnig sylwadau sy’n berthnasol i sylwadau eraill.

Trafod fel grŵp:

   • Y gallu i drafod yn annibynnol fel grŵp.
   • Cyfraniad cyfartal a chytbwys gan bob aelod o’r grŵp.
   • Trafod byrlymus.
   • Gallu ymateb i gwestiynau sy’n codi o’r drafodaeth.

CANLLAWIAU HYRWYDDO

Am beth fydd y beirniad yn chwilio?

   • Cyflwyniad sy’n cyfleu naws y llyfr ac yn annog y gynulleidfa darged i fynd ati i ddarllen y llyfr.  
   • Perfformiad bywiog gydag effeithiau dramatig amrywiol. 
   • Symudiadau a defnydd effeithiol o’r gofod berfformio. 
   • Y gallu i daflu lleisiau ac i gyfleu neges yn glir – lleisiau uchel, clir a hyderus.  
   • Y gallu i weithio fel tîm – cyfle i bob unigolyn gyfrannu at y cyflwyniad.  
   • Defnydd effeithiol o wisgoedd a phropiau.