Yn dilyn cyflwyno mesurau llymach i geisio arafu lledaeniad coronafeirws, mae swyddfeydd y Cyngor Llyfrau yng Nghastell Brychan a’n Canolfan Ddosbarthu yn Aberystwyth bellach ynghau am o leiaf dair wythnos.

Mae nifer o’n staff yn dal i weithio, gan gyflawni eu dyletswyddau o gartref wrth i ni barhau i wneud pob dim o fewn ein gallu i gefnogi’r diwydiant cyhoeddi mewn amgylchiadau eithriadol a sicrhau ein bod yn dod trwy’r cyfnod hwn.

Golyga hyn y bydd y gwasanaethau canlynol ar gael o hyd i’r sector:

• Arweiniad strategol a gweithredol, yn cynnwys edrych ar anghenion y sector llyfrau ehangach gyda Llywodraeth Cymru.

• Cyngor a chynllunio ariannol (mererid.boswell@llyfrau.cymru)

• Prosesu taliadau rheolaidd i’r diwydiant megis grantiau cyhoeddi, cefnogaeth i staff golygyddol, cymorth i awduron a gweithwyr llawrydd eraill (arwel.jones@llyfrau.cymru).

• Gwasanaethau golygu (huw.meirionedwards@llyfrau.cymru)

• Gwasanaethau dylunio (sion.ilar@llyfrau.cymru).

• Hyrwyddo llyfrau a darllen er pleser ar lwyfannau digidol ac eraill (mari.sion@llyfrau.cymru).

Gellid cysylltu gyda staff yn y swyddi uchod naill ai drwy eu cyfeiriadau ebost gwaith neu drwy post@llyfrau.cymru. Dylai siopau llyfrau gysylltu gyda’u swyddog gwerthu arferol.

Y Ganolfan Ddosbarthu

Mae cau’r Ganolfan Ddosbarthu yn ergyd wrth gwrs i’n gweithgaredd ni fel sefydliad a’r sector yng Nghymru a thu hwnt. Ond mae iechyd a lles ein cymunedau gwahanol yn flaenoriaeth ar hyn o bryd, ac mae’n rhaid i ni dynnu ynghyd a gwneud ein cyfraniad at yr ymdrechion i atal lledaeniad y feirws.

Ni fydd y Ganolfan Ddosbarthu yn gallu derbyn na danfon stoc yn ystod y cyfnod hwn ac felly rydyn ni’n gofyn i’n cyhoeddwyr ni i ohirio anfon llyfrau, cylchgronau ac adnoddau eraill hyd nes byddwn yn ail-agor.

Bydd staff rheoli’r Ganolfan ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan gwsmeriaid a’r cyfeiriad ebost gorau ar gyfer ymholiadau yw post@llyfrau.cymru.

Gwobrau Tir na n-Og

Byddwn yn bwrw mlaen gyda’n cynlluniau i gyhoeddi rhestr fer gwobrau llenyddiaeth plant Tir na n-Og 2020 ar ein gwefan ac ar y cyfryngau ddydd Gwener yma 27 Mawrth. Y bwriad yw cyhoeddi enwau’r enillwyr ym mis Mai ond nid ydym wedi pennu dyddiadau newydd eto yn dilyn canslo cynhadledd flynyddol CILIP Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd lle yr oedd y seremonïau i’w cynnal.

Mae’n diwydiant, fel gweddill y wlad, yn wynebu heriau gwirioneddol di-gyffelyb ac mae’n amhosib proffwydo maint a chwmpas yr effaith ar hyn o bryd. Serch hynny, ni fydd pylu ar ein cenhadaeth graidd fel sefydliad na’n cyfraniad at ddiwylliant, addysg a’r iaith Gymraeg. Yn y cyfamser, rhaid canolbwyntio ar warchod ein pobl a chefnogi’n cymunedau.

Cadwch yn saff. Byddwch garedig. Ac arhoswch adre er mwyn arbed bywydau.

HELGARD KRAUSE

Prif Weithredwr