Cyhoeddi cronfa o £500,000 ar gyfer Grant Cynulleidfaoedd Newydd 3

Cyhoeddi cronfa o £500,000 ar gyfer Grant Cynulleidfaoedd Newydd 3

Cyngor Llyfrau Cymru yn gwahodd ceisiadau ar gyfer Grant Cynulleidfaoedd Newydd 3 wrth gyhoeddi cronfa newydd o £500,000

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn gwahodd ceisiadau ar gyfer trydedd rownd y Grant Cynulleidfaoedd Newydd, diolch i £500,000 gan Lywodraeth Cymru, trwy Cymru Greadigol.

Pwrpas y grant yw cynnal a datblygu’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Mae grantiau ar gael i gyhoeddwyr, elusennau neu sefydliadau yng Nghymru ar gyfer:

Creu cynlluniau hyrwyddo a marchnata a fydd yn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd

  • Grantiau ar gael o hyd at £20,000 yr ymgeisydd ar gyfer rhaglenni hyrwyddo a marchnata llyfrau sy’n cyrraedd darllenwyr newydd yn Gymraeg ac yn Saesneg.


Rhoi cyfle i leisiau newydd yn y wasg gyfnodol

  •  Grantiau ar gael o hyd at £15,000 yr ymgeisydd i ddatblygu lleisiau newydd ac amrywiol o fewn gwasanaethau newyddion a chylchgronau poblogaidd.


Cyhoeddi cynnwys newydd sy’n adlewyrchu Cymru yn ei holl
 amrywiaeth

  • Grantiau ar gael o hyd at £30,000 yr ymgeisydd i ddatblygu cynnwys diwylliannol amrywiol o Gymru, gan arwain at gyhoeddi mewn llyfrau, cylchgronau neu ar-lein yng Nghymru.

Dywedodd Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: “Rydym yn falch iawn o fedru cynnig Grant Cynulleidfaoedd Newydd am y drydedd flwyddyn, ac rydym yn ddiolchgar i Cymru Greadigol am barhau i gefnogi ein gwaith i greu cyfleoedd o fewn y diwydiant cyhoeddi, ac i gefnogi cynnwys sydd yn adlewyrchu Cymru gyfan.”

Mae gwybodaeth a chanllawiau’r grant, a’r ddolen i’r ffurflen gais ar gael ar wefan y Cyngor Llyfrau Grantiau | Cyngor Llyfrau Cymru. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, ddydd Mawrth 2 Ebrill 2024.

Cyhoeddi cronfa o £500,000 ar gyfer Grant Cynulleidfaoedd Newydd 3

Datgelu Rhestr Fer Saesneg Gwobrau Tir na n-Og 2024

Datgelodd Cyngor Llyfrau Cymru a’r cyflwynydd, y dylanwadwr a’r llyfrbryf Ellis Lloyd Jones y teitlau sydd wedi cyrraedd rhestr fer llyfrau Saesneg Gwobrau Tir na n-Og ddydd Gwener, 15 Mawrth am 12pm ar eu cyfrifon Instagram a TikTok. Mae’r gwobrau yn dathlu’r gorau o straeon o Gymru a straeon am Gymru a gyhoeddwyd yn 2023.

Gwobrau Tir na n-Og yw’r gwobrau hynaf ar gyfer llenyddiaeth plant a phobl ifanc yng Nghymru. Caiff y gwobrau eu trefnu’n flynyddol gan Gyngor Llyfrau Cymru a’u cefnogi gan CILIP Cymru. Maent yn anrhydeddu ac yn dathlu’r awduron a’r darlunwyr mwyaf creadigol, a’r deunyddiau darllen gorau i blant.

Bydd Ellis yn datgelu’r llyfrau ar y rhestr fer o leoliad siop lyfrau arbennig. Eleni mae’r tair stori yn dathlu popeth sydd yn fwganaidd, yn fwystfilaidd ac yn ddirgel, a byddan nhw’n mynd â darllenwyr ifanc ar anturiaethau anhygoel sydd wedi’u gwreiddio yn hanes a mytholeg Cymru.

Dyma’r rhestr fer ar gyfer llyfr Saesneg gyda dimensiwn Cymreig dilys:

The Ghosts of Craig Glas Castle gan Michelle Briscombe (Candy Jar Books)
Dilynwch Flora ac Archie wrth iddynt ymchwilio i gyfrinachau arswydus y gorffennol yng Nghastell Craig Glas. Tra bod Dad yn prisio’r hen bethau, a fydd ysbrydion y castell yn rhoi digon o gliwiau i Flora ac Archie ddarganfod cyfrinachau’r ardd ddirgel ac unioni camweddau’r gorffennol? Stori gyflym a chyffrous sy’n llawn ffantomau, cyfeillgarwch a theulu.

Vivi Conway and the Sword of Legend gan Lizzie Huxley-Jones (Knights of)
Mae’r llyn wedi bod yn galw ar Vivi Conway, sy’n ddeuddeg oed. Ar y diwrnod y bydd hi a’i Mamau yn symud o Gymru i Lundain, mae hi’n sleifio allan i ymchwilio i’r hyn sy’n ei galw yno. Yn hytrach na nofio’n dawel, mae’n dod o hyd i Excalibur (sy’n llawer llai na’r disgwyl), anghenfil ffyrnig (llawer mwy dychrynllyd mewn bywyd go iawn nag yn ei llyfrau mytholeg), ffrind newydd (nad yw hi eisiau o gwbl) o’r enw Dara a chi ysbryd o’r enw Gelert (sy’n gallu siarad). Stori wych, gynhwysol yn llawn mythau a chwedlau Cymreig sy’n eich hudo ar daith anturus afaelgar.

Where the River Takes Us gan Lesley Parr (Bloomsbury Publishing Ltd)
Chwefror 1974. Mae sibrydion yn adleisio drwy’r dyffryn – hanesion am fwystfil gwyllt yn crwydro’r mynyddoedd. Pan gynigir gwobr am brawf o’i fodolaeth, mae Jason a’i ffrindiau yn benderfynol o ddod o hyd i’r creadur yn gyntaf. Ond i Jason, mae’n fwy na chwest – mae’r arian yn ffordd iddo fe a’i frawd aros gyda’i gilydd. Felly cychwynnodd y pedwar ffrind, gan ddilyn yr afon i’r gogledd, heb sylweddoli y bydd y daith hon yn eu gwthio i’w terfynau. Mae antur anhygoel yn aros amdanynt …

Clod Arbennig
Roedd y beirniaid hefyd eisiau rhoi cydnabyddiaeth arbennig i’r pedair cyfrol gyflwynwyd o’r gyfres Welsh Wonders (Broga); cyfres o lyfrau sydd yn dathlu bywydau a chyflawniadau Cymry adnabyddus, a’u dylanwad parhaol yng Nghymru a thu hwnt.

Ann (gan Menna Machreth, darluniwyd gan Emily Kimbell), Laura (gan Mari Lovgreen, darluniwyd gan Sara Rhys), Betty (gan Nia Morais, darluniwyd gan Anastasia Magloire), a Wallace (gan Aneirin Karadog, darluniwyd gan Alyn Smith).

Bob blwyddyn, mae paneli annibynnol yn penderfynu ar y rhestrau byrion ac yn dewis yr enillwyr ar gyfer y gwobrau Cymraeg a Saesneg. Y beirniaid ar y panel Saesneg eleni oedd Simon Fisher (Cadeirydd), Elizabeth Kennedy, Karen Gemma Brewer a Katie Rees.

Meddai Simon Fisher, Cadeirydd y Panel Saesneg: “Mae’r beirniaid wrth eu boddau gyda’r rhestr fer eleni. Yr hyn sydd wrth wraidd gwobr Tir na n-Og yw pwnc Cymraeg dilys – ac mae hynny’n amlwg yn y tair stori hon. Mae’r beirniaid o’r farn bod y rhestr fer yn berthnasol ac yn gyfarwydd i blant ledled Cymru a bod yr ysgrifennu hyderus yn darparu profiad darllen hudolus a phleserus. Mae gan y tri theitl hunaniaeth unigryw a pharhaol sy’n caniatáu i ddarllenwyr archwilio a deall pynciau emosiynol, gan ychwanegu at hunaniaeth ddiwylliannol gyffredin hefyd.”

Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: “Llongyfarchiadau i’r awduron a’r darlunwyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni. Roedd y ceisiadau’n ardderchog unwaith eto eleni a hoffwn ddiolch i’r paneli beirniaid am eu holl waith i ddewis y rhestrau byrion o blith cymaint o deitlau gwych. Rydw i’n edrych ymlaen yn arw at weld pa lyfrau fydd yn fuddugol yn yr haf ac yn dymuno pob lwc i bawb.”

Meddai Ellis Lloyd Jones: “Rydw i wrth fy modd yn darllen, a does dim byd gwell na llyfr sydd yn gwneud i chi wenu, sydd yn mynd â chi ar anturiaethau ac yn eich cludo chi i fydoedd gwahanol. A’r peth gorau am wobrau Tir na n-Og ydy eu bod nhw’n dathlu llyfrau o Gymru! Nid yw rhestr fer eleni yn siomi – mae pob llyfr yn llawn dirgelwch, antur, a hud a lledrith.”

 Gallwch weld y cyhoeddiad ar

Instagram: xellislloydjonesx a books.wales

TikTok: @ellislloydjones

Cyhoeddwyd y rhestrau byrion ar gyfer llyfrau Cymraeg Gwobrau Tir na n-Og ar raglen Heno ar S4C nos Fercher 13 Mawrth.

Eleni, bydd cyfle unwaith eto i blant a phobl ifanc ddewis enillwyr categori arbennig, sef Gwobr Barn y Darllenwyr: tlws arbennig i lyfrau a ddewisir gan blant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan yng nghynllun cysgodi Tir na n-Og. Gall ysgolion, llyfrgelloedd a grwpiau darllen eraill gofrestru i gymryd rhan yn y cynllun a bod yn feirniaid answyddogol i ddewis enillwyr o blith y rhestr fer, gan ddefnyddio’r pecyn cysgodi arbennig. Cewch fanylion ar sut i gofrestru ar wefan y Cyngor Llyfrau, llyfrau.cymru

Bydd y Cyngor Llyfrau yn cyhoeddi enillydd y categori Saesneg ar ddydd Gwener, 17 Mai, yng nghynhadledd CILIP Cymru Wales yng Nghaerdydd, ac enillwyr y categorïau Cymraeg am 1pm ddydd Mercher, 29 Mai, ar Faes Eisteddfod yr Urdd, Meifod.

Bydd siopau llyfrau a llyfrgelloedd yn cynnal Helfeydd Trysor Tir na n-Og yn ystod y gwyliau Pasg gyda chyfle i blant rhwng 4 ac 11 oed gymryd rhan. Gofynnwch i’ch siop lyfrau leol neu lyfrgell am fanylion.

Cewch fwy o wybodaeth am y gwobrau a llyfrau ar y rhestrau byrion ar wefan y Cyngor Llyfrau, llyfrau.cymru

Cyhoeddi cronfa o £500,000 ar gyfer Grant Cynulleidfaoedd Newydd 3

Cyhoeddi Rhestr Fer Gymraeg Gwobrau Tir na n-Og 2024

Datgelodd Cyngor Llyfrau Cymru y llyfrau Cymraeg sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og ar raglen Heno ar S4C nos Fercher, 13 Mawrth. Mae’r gwobrau yn dathlu’r gorau o straeon o Gymru a straeon am Gymru a gyhoeddwyd yn 2023.

Gwobrau Tir na n-Og yw’r gwobrau hynaf ar gyfer llenyddiaeth plant a phobl ifanc yng Nghymru. Caiff y gwobrau eu trefnu’n flynyddol gan Gyngor Llyfrau Cymru a’u cefnogi gan CILIP Cymru. Maent yn anrhydeddu ac yn dathlu’r awduron a’r darlunwyr mwyaf creadigol, a’r deunyddiau darllen gorau i blant.

Mae gan y wobr Gymraeg ddau gategori: Cynradd (4–11 oed) ac Uwchradd (11–18 oed).

Er bod ystod eang o themâu, cymeriadau ac arddulliau yn y llyfrau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni, llyfrau i uniaethu gyda nhw ydyn nhw i gyd. Cawn ddilyn cymeriadau sy’n dod o hyd i gyfeillgarwch, yn darganfod profiadau newydd ac sy’n byw trwy gyfnodau anodd – gan ddysgu sut i ddod i adnabod a derbyn ein gilydd, a ni ein hunain.

RHESTR FER AR GYFER Y CATEGORI CYNRADD:

Jac a’r Angel gan Daf James, darluniwyd gan Bethan Mai (Y Lolfa)
Nofel ddoniol, annwyl a theimladwy. Mae Jac a’r Angel yn stori Nadoligaidd hwyliog. Bydd oedolion a phlant yn gallu mwynhau stori ‘dod i oed’ y bachgen diniwed sy’n defnyddio ei ddychymyg i oresgyn galar a grymoedd tywyll bywyd.

Mari a Mrs Cloch gan Caryl Lewis, darluniwyd gan Valériane Leblond (Y Lolfa)
Mae Mari’n mynd â mins peis at Mrs Cloch drws nesa ar Noswyl Nadolig – hen ddynes fach unig, nad oed neb byth yn galw i’w gweld, yw Mrs Cloch. Mae Mari yn ei helpu i addurno’r goeden Nadolig ag addurniadau o bob cwr o’r byd, ac mae ymwelydd annisgwyl iawn yn galw yn y tŷ …

Wyneb yn Wyneb gan Sioned Wyn Roberts (Atebol)
Mwrddrwg ydy Twm. Dwyn. Twyllo. Bwlio. Mae e’n giamstar ar y cyfan. Ond mae rhywbeth ar goll; mae gwacter yn ei fywyd a does ganddo ddim syniad pam. Un noson dywyll, pan mae Twm y Lleidr wrth ei waith, daw wyneb yn wyneb â’i ffawd, a darganfod gwirionedd ysgytwol sy’n newid cwrs ei fywyd am byth.

Y Gragen gan Casia Wiliam, darluniwyd gan Naomi Bennet (Cyhoeddiadau Barddas)
Dyma stori mewn mydr ac odl am blentyn o’r ddinas fawr yn ymweld â thraeth mewn pentref ar lan y môr am y tro cyntaf. Yno mae’r plant yn chwerthin wrth fwyta hufen iâ, y gwymon yn gwichian a byd natur yn canu’n un.

RHESTR FER AR GYFER Y CATEGORI UWCHRADD:

Astronot yn yr Atig gan Megan Angharad Hunter (Y Lolfa)
Mae Rosie wedi gwirioni ar y gyfres deledu Yr Estronos ac ar ofodwyr, a phan mae llong ofod yn glanio yn yr ardd gefn, mae wrth ei bodd. Nofel am greu cyfeillgarwch, am deithio’n ôl ac ymlaen mewn amser, am dyfu i fyny mewn byd cymhleth ac anodd, ac am wthio ffiniau’r dychymyg i’r eithaf.

Fi ydy Fi gan Sian Eirian Lewis, darluniwyd gan Celyn Hunt (Y Lolfa)
Llyfr gwybodaeth i ferched am dyfu i fyny. Mae pob pennod yn trafod agwedd benodol o’r profiad o dyfu i fyny, gan gynnwys: Pam mae fy nghorff yn aeddfedu?, Hormonau, Bronnau, Blew, Chwysu, Croen, Mislif, Deall fy emosiynau, Fy Nghorff a Ffrindiau.

Sêr y Nos yn Gwenu gan Casia Wiliam (Y Lolfa)
Stori am Leia a Sam yw hon, stori gariad gignoeth, sydd hefyd yn stori am gymuned, am ddysgu, am fentro ac am faddeuant. Ar ôl cael eu gorfodi i fod ar wahân am sbel, gwelwn eu llwybrau’n croesi eto yn y ganolfan gymunedol, lle mae’r stori’n dechrau.

Bob blwyddyn, mae paneli annibynnol yn penderfynu ar y rhestrau byrion ac yn dewis yr enillwyr ar gyfer y gwobrau Cymraeg a Saesneg. Y beirniaid ar y panel Cymraeg eleni oedd Sioned Dafydd (Cadeirydd), Sara Yassine, Siôn Lloyd Edwards a Rhys Dilwyn Jenkins.

Dywedodd Sioned Dafydd, Cadeirydd y Panel: “Roedd cytundeb ymysg y panel fod pawb wedi cael blas ar y darllen a bod plant Cymru yn ffodus iawn o gael y fath ystod o lyfrau safonol i’w mwynhau a’u trysori. Diolch i’r holl weisg, yr awduron a’r dylunwyr am oriau o bleser ac ymgolli!

Credwn bod llyfrau ymysg y casgliad eleni a fydd yn ffefrynnau gan blant Cymru a bydd ambell lyfr yn sicr o gael ei fyseddu a’i ddarllen yn dawel ac ar goedd drosodd a throsodd am flynyddoedd i ddod.”

Dywedodd Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: “Llongyfarchiadau i’r awduron a’r darlunwyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni. Roedd y ceisiadau’n ardderchog unwaith eto eleni a hoffwn ddiolch i’r paneli beirniaid am eu holl waith i ddewis y rhestrau byrion o blith cymaint o deitlau gwych. Rydw i’n edrych ymlaen yn arw at weld pa lyfrau fydd yn fuddugol yn yr haf ac yn dymuno pob lwc i bawb.”

Bydd y rhestr fer ar gyfer y llyfrau Saesneg yn cael ei datgelu am 12pm ddydd Gwener 15 Mawrth gan Ellis Lloyd Jones a’r Cyngor Llyfrau ar eu sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Eleni, bydd cyfle unwaith eto i blant a phobl ifanc ddewis enillwyr categori arbennig, sef Gwobr Barn y Darllenwyr: tlws arbennig i lyfrau a ddewisir gan blant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan yng nghynllun cysgodi Tir na n-Og. Gall ysgolion, llyfrgelloedd a grwpiau darllen eraill gofrestru i gymryd rhan yn y cynllun a bod yn feirniaid answyddogol i ddewis enillwyr o blith y rhestr fer, gan ddefnyddio’r pecyn cysgodi arbennig. Cewch fanylion ar sut i gofrestru ar wefan y Cyngor Llyfrau, llyfrau.cymru.

Caiff enillwyr y categorïau Cymraeg eu cyhoeddi 1pm ddydd Mercher, 29 Mai, ar Faes Eisteddfod yr Urdd, Meifod; ac enillydd y categori Saesneg ar ddydd Gwener, 17 Mai, yng nghynhadledd CILIP Cymru yng Nghaerdydd.

Bydd siopau llyfrau a llyfrgelloedd yn cynnal Helfeydd Trysor Tir na n-Og yn ystod y gwyliau Pasg gyda chyfle i blant rhwng 4 ac 11 oed gymryd rhan. Gofynnwch i’ch siop lyfrau leol neu lyfrgell am fanylion.

Cewch fwy o wybodaeth am y gwobrau a llyfrau ar y rhestrau byrion ar wefan y Cyngor Llyfrau, llyfrau.cymru

 

Cyhoeddi cronfa o £500,000 ar gyfer Grant Cynulleidfaoedd Newydd 3

Prosiectau sydd wedi derbyn arian Grant Cynulleidfaoedd Newydd 2

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi manylion y prosiectau a ariennir yn ail flwyddyn y Grant Cynulleidfaoedd Newydd, gyda phrosiectau ar hyd a lled Cymru yn rhannu cronfa o £400,000 yn ystod 2023/24.

Ariennir Grant Cynulleidfaoedd Newydd gan Lywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol. Pwrpas y grant yw cryfhau ac amrywio’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Roedd grantiau o hyd at £40,000 ar gael i sefydliadau a mentrau newydd yng Nghymru ar gyfer:

  • datblygu awduron, darlunwyr neu gyfranwyr newydd o gefndiroedd diwylliannol amrywiol, neu grwpiau a dangynrychiolir yng Nghymru, gan roi’r cymorth a’r cyfleoedd y gallai fod eu hangen arnynt i gael eu cyhoeddi yng Nghymru;
  • targedu cynulleidfaoedd newydd yng Nghymru drwy ddatblygu deunydd gwreiddiol a/neu ddefnyddio cyfryngau neu fformatau nad ydynt yn cael eu hariannu ar hyn o bryd;
  • sefydlu busnes cyhoeddi neu gyhoeddiad a fydd yn cryfhau ac yn sicrhau amrywiaeth i’r hyn a gynigir yng Nghymru ar hyn o bryd.

Dyma rai prosiectau sydd wedi derbyn arian:

Afterlight Comics
Mae Afterlight Comics yn cydweithio â chreadigwyr Cymreig lleol i drawsnewid chwedlau o lên gwerin Cymru yn nofel graffig. Drwy gydweithio ag artistiaid ac awduron o Gymru, y nod yw rhoi bywyd newydd i’r straeon traddodiadol hyn, gan eu haddasu i fformat sy’n ddeniadol i’r llygaid. Nod y fenter hon yw rhoi sylw i ddiwylliant a threftadaeth Cymru, gan wneud llên gwerin oesol yn hygyrch ac yn ddiddorol i ddarllenwyr modern.

Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru
Bydd hyd at 15 o aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cydweithio â mentoriaid i ddatblygu eu sgiliau ysgrifenedig a fydd, maes o law, yn arwain at gyhoeddi eu gwaith. Gyda chymorth a chefnogaeth dau fentor profiadol, bydd amrywiaeth o ffurfiau ysgrifenedig (yn dibynnu ar yr unigolyn) yn cael eu creu a’u datblygu gan bobl ifanc rhwng 10 a 28 mlwydd oed; boed yn adroddiadau digri, yn gerddi neu’n straeon byrion, i sicrhau bod lleisiau ieuenctid cefn gwlad Cymru i’w clywed mewn cyfrol wedi ei chyhoeddi.

Prosiect ‘Gypsy Writers’: Ehangu Dealltwriaeth Ddiwylliannol, Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydol Romani
Mae prosiect ysgrifennu creadigol arloesol newydd y Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydol Romani, ‘Gypsy Writers’, wedi gwahodd ceisiadau gan awduron newydd o Sipsiwn, Roma a Theithwyr sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd. Gan ymestyn y rhaglen hynod lwyddiannus Gypsy Maker, bydd pedwar awdur newydd yn cael eu comisiynu, sydd ddim wedi cyhoeddi (ar-lein nac mewn print) o’r blaen. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i gomisiynu awdur blaenllaw o Sipsiwn, Roma a Theithwyr i lywio datblygiad ysgrifennu newydd drwy gynnig mentora un-i-un wedi’i deilwra, gweithdai rhyddiaith a barddoniaeth, a hyfforddiant diwydiant-benodol.

Dywedodd Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: “Diolch i Cymru Greadigol, unwaith eto rydyn ni wedi gallu ariannu rhai prosiectau cyffrous trwy’r Grant Cynulleidfaoedd Newydd. Rydym yn falch o allu adeiladu ar lwyddiannau blwyddyn gyntaf y grant a gweld prosiectau’n datblygu am yr ail flwyddyn. Rwyf wrth fy modd ein bod ni wedi medru gweithio gyda phartneriaid newydd sbon y tro hwn, a fydd yn dod â thalent a syniadau newydd i’r byd cyhoeddi yng Nghymru, yn apelio at gynulleidfaoedd newydd ac yn creu newid parhaol yn ein sector.”

Dywedodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden: “Rwy’n falch iawn ein bod yn gallu parhau i gefnogi’r cynllun hwn. Mae’r cyllid hwn yn dod â chyfanswm y buddsoddiad drwy’r grant i dros £1 miliwn a bron i 70 o brosiectau gwahanol ledled Cymru.

“Mae blwyddyn gyntaf y Grant Cynulleidfaoedd Newydd wedi creu cyfleoedd cyffrous ar gyfer cydweithrediadau a phartneriaethau newydd. Rydw i’n dymuno’r gorau i’r holl brosiectau newydd ac yn edrych ymlaen at weld eu cyflawniadau.”

Mae manylion y prosiectau sydd wedi derbyn y grant ar wefan y Cyngor Llyfrau: Grantiau | Cyngor Llyfrau Cymru

Dathlu Diwrnod y Llyfr yng Nghymru 2024

Dathlu Diwrnod y Llyfr yng Nghymru 2024

Dathlu Diwrnod y Llyfr yng Nghymru 2024

Mae elusen Diwrnod y Llyfr yn cynnal ei dathliad blynyddol ar ddydd Iau 7 Mawrth, ac yn annog plant ledled y wlad i fwynhau darllen, gan dderbyn tocyn llyfr £1 i’w gyfnewid am un o’r llyfrau £1 a gyhoeddwyd yn arbennig ar gyfer y cynllun AM DDIM, neu i’w roi tuag at lyfr arall o’u dewis.

Y llyfr Cymraeg eleni, a gefnogir gan y Cyngor Llyfrau ac a gyhoeddwyd gan Gyhoeddiadau Rily, yw Ffeithiau Ffiaidd: Y Corff. Wedi’i ysgrifennu a’i ddylunio gan Kev Payne, mae’r llyfr gweithgaredd hynod erchyll hwn yn llawn ffeithiau, posau a gemau sy’n mynd â’r darllenydd ar daith i archwilio’r corff dynol ffiaidd ac afiach.

Fe addaswyd y llyfr i’r Gymraeg gan yr awdur a’r bardd arobryn Mari George, ac mae’r llyfr yn profi mor boblogaidd gyda darllenwyr, mae eisoes wedi cael ei ailargraffu. Gallwch gasglu’ch copi chi o’ch siop lyfrau leol.

Dywedodd Mari: “Dwi mor falch bod fy addasiad Ffeithiau Ffiaidd: Y Corff wedi cael ei ddewis fel llyfr Cymraeg ar gyfer Diwrnod y Llyfr 2024. Gobeithio y bydd yn ysbrydoli plant i fynd ati i ddarllen llyfrau eraill – rhywbeth rwy’n teimlo’n angerddol amdano.”

Dywedodd Helgard Krause Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: “Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â Diwrnod y Llyfr, i sicrhau bod llyfrau ar gael i blant ac i ysbrydoli cariad at ddarllen. Mae addasiad gwych Mari George o Ffeithiau Ffiaidd: Y Corff yn siŵr o blesio a diflasu darllenwyr ifanc ar yr un pryd! Diolch hefyd i Gyhoeddiadau Rily am eu gwaith caled yn sicrhau bod teitl arall o safon uchel ar gael i ddarllenwyr ifanc ei fwynhau yn y Gymraeg fel rhan o’r cynllun llyfrau £1.”

Mae tri llyfr Cymraeg arall ar gael am £1 eleni: Lledrith yn y Llyfrgell (Y Lolfa) gan Anni Llŷn, Ha Ha Cnec! (Broga) gan yr awdur a’r darlunydd Huw Aaron, a Gwisg Ffansi Cyw (Y Lolfa) gan Anni Llŷn. Mae’r llyfrau yma, yn ogystal â Ffeithiau Ffiaidd: Y Corff, ar gael o siopau llyfrau lleol.

Wrth i ysgolion ddosbarthu’r tocyn £1 a pharatoi eu gweithgareddau Diwrnod y Llyfr, mae gan y Cyngor Llyfrau ystod eang o adnoddau ac ysbrydoliaeth i helpu ysgolion a darllenwyr i ddathlu llyfrau a darllen – nid yn unig ar gyfer Diwrnod y Llyfr, ond trwy gydol y flwyddyn. Mae’r gweithgareddau amrywiol – 80 ohonynt – yn cynnwys gemau, cystadlaethau, ymarferion ysgrifennu, crefftau a pherfformiadau, er mwyn dod â llyfrau’n fyw i blant Cymru ac er mwyn ysbrydoli darllenwyr ifanc. Gallwch ddod o hyd i’r holl adnoddau hyn ar wefan y Cyngor Llyfrau: llyfrau.cymru.

Yr hyn sydd wrth wraidd y gwaith o newid bywydau drwy ddarllen ar gyfer Diwrnod y Llyfr yw’r cyfle i bob plentyn gael ei lyfr ei hun. Gyda darllen er pleser yn parhau i amlygu ei hun fel y prif beth sy’n dangos llwyddiant plentyn yn y dyfodol – mwy nag amgylchiadau teuluol, cefndir addysgol y rhieni a’u hincwm,[1] nod Diwrnod y Llyfr yw cyrraedd cymunedau, teuluoedd, a phlant mewn ardaloedd o amddifadedd uchel a llythrennedd isel. Er mwyn rhoi hwb pellach i’w chyrhaeddiad a’i heffaith, mae strategaeth newydd yr elusen ar gyfer 2023–2027[2] yn nodi sut y bydd yn annog mwy o blant, o bob cefndir, i ddatblygu arfer gydol oes o ddarllen er pleser, ac elwa o’r cyfleoedd bywyd gwell a ddaw yn sgil hyn.

Dywedodd Cassie Chadderton, Prif Weithredwr Diwrnod y Llyfr: “Ein nod ar gyfer Diwrnod y Llyfr 2024 yw dod â’r hwyl o ddarllen i fwy o blant, i ddathlu eu dewisiadau ac annog pawb i ddarllen fel mae nhw eisiau! Mae llai o blant a theuluoedd yn mwynhau darllen, yn union pan fod angen y buddion sy’n newid eu bywydau fwyaf.

“Rydym yn falch iawn bod plant yn gallu dewis Ffeithiau Ffiaidd: Y Corff, neu benderfynu ar lyfr arall o’r rhestr gyffrous o lyfrau £1/€1.50 ar gyfer 2024. Rydym yn hyderus y bydd y llyfrau hwyliog ac ysbrydoledig hyn yn tanio diddordeb plant mewn darganfod mwy o lyfrau a darllen er pleser!”

Gallwch ddarganfod mwy am lyfrau £1 Diwrnod y Llyfr ar wefan Diwrnod y Llyfr worldbookday.com, a sut mae’r Cyngor Llyfrau yn cefnogi Diwrnod y Llyfr yng Nghymru ar Diwrnod y Llyfr | Cyngor Llyfrau Cymru

 

 

[1] https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/48624701.pdf

[2] World-Book-Day-Impact-Report-2023.pdf (worldbookday.com)