Gwnewch e’n Ddiwrnod y Llyfr I CHI yn 2023

Gwnewch e’n Ddiwrnod y Llyfr I CHI yn 2023

Gwnewch e’n Ddiwrnod y Llyfr I CHI yn 2023

Gweithio mewn partneriaeth i helpu mwy o blant nag erioed i ddarganfod cariad at lyfrau a darllen

Mae elusen Diwrnod y Llyfr yn cynnal ei dathliad blynyddol ddydd Iau, 2 Mawrth 2023 – diwrnod sydd wedi’i ddynodi’n arbennig i sicrhau bod pob plentyn yn gallu datblygu cariad at ddarllen.

Bydd Diwrnod y Llyfr yn darparu nifer fawr o gyfleoedd i sicrhau bod teuluoedd a phlant yn cael nodi’r diwrnod mewn dulliau hwyliog a fforddiadwy sy’n golygu rhywbeth iddyn nhw – yn 2023, CHI biau Diwrnod y Llyfr!

Gan mai darllen er pleser yw’r dangosydd unigol mwyaf o lwyddiant plentyn yn y dyfodol – yn fwy felly na’i amgylchiadau teuluol, cefndir addysgol ei rieni na’u hincwm – mae’n bwysicach nag erioed yn awr i sicrhau bod pob plentyn yn cael datblygu cariad at ddarllen. Mae Diwrnod y Llyfr yn bodoli i annog mwy o blant, yn enwedig rhai o gefndiroedd difreintiedig, i gael budd o’r arfer o ddarllen er pleser ar hyd eu hoes.

Bob blwyddyn, gyda chefnogaeth eu noddwr hirdymor National Book Tokens, a thrwy weithio ochr yn ochr â chyhoeddwyr a llyfrwerthwyr, mae Diwrnod y Llyfr yn dosbarthu dros 15 miliwn o docynnau llyfrau £1/€1.50 ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon drwy ysgolion, meithrinfeydd, llyfrgelloedd, carchardai ac elusennau eraill. Nid oes unrhyw gost o gwbl ynghlwm â hawlio llyfr £1 Diwrnod y Llyfr.

Dywedodd Cassie Chadderton, Prif Weithredwr World Book Day: Cenhadaeth ein helusen yw newid bywydau drwy gariad at lyfrau a darllen. Yn 2023, wrth i’r argyfwng costau byw roi pwysau cynyddol ar deuluoedd ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i sicrhau bod gan bob plentyn fynediad at lyfr yn y cartref. Gyda gostyngiad yn y rhai sy’n darllen er pleser, a’r niferoedd ar eu lefel isaf ers 2005, mae hyn yn bwysicach nag erioed.

“Y llynedd, cafodd dros ddwy filiwn o lyfrau eu rhoi i blant gan lyfrwerthwyr a chyhoeddwyr, ac eleni rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at ddathlu gyda theuluoedd, cymunedau ac ysgolion, a gweld sut y bydd plant yn gwneud Diwrnod y Llyfr yn eiddo iddynt hwy eu hunain.”

Dywedodd Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: “Mae dathlu darllen er pleser, a gwneud llyfrau’n hygyrch i bawb, wrth galon ein gwaith ni yn y Cyngor Llyfrau. Rydw i wrth fy modd yn cael gweithio gyda’n ffrindiau yn World Book Day a’r Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol i sicrhau bod llyfrau ar gael drwy eu rhwydweithiau hwy eleni, ac rwy’n gobeithio y bydd plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn dod o hyd i lyfrau fydd yn eu diddanu a’u hysbrydoli.”

Dywedodd Jonathan Douglas, Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol: “Yn yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bob plentyn fynediad at lyfrau, fel y gallant ddarganfod y pleser o ddarllen. Mae canfyddiadau ein hymchwil yn dangos bod cael llyfrau yn y cartref wedi’i gysylltu â lefelau darllen uwch a’r mwynhad o ddarllen ymhlith plant. Ac eto, mae 1 ym mhob 10 plentyn rhwng 8 a 18 oed o gefndiroedd difreintiedig yn dweud nad ydynt yn berchen ar yr un llyfr eu hunain gartref. Rydym yn falch iawn o fod yn cydweithio â’n cyfeillion yn World Book Day a Chyngor Llyfrau Cymru i helpu i fynd i’r afael â’r sefyllfa yma a chael llyfrau am ddim i ddwylo plant sydd eu hangen fwyaf.”


Partneriaethau
Bydd Cyngor Llyfrau Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â World Book Day a’r Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol i ddosbarthu dros ddeng mil o lyfrau am ddim, yn Gymraeg a Saesneg, i fanciau bwyd a phrosiectau cymunedol ledled Cymru. Bydd y detholiad yn cynnwys teitlau £1 Diwrnod y Llyfr yn ogystal â llyfrau eraill i blant ac oedolion ifanc eu mwynhau. Caiff llyfrau eu dosbarthu i fanciau bwyd drwy gydol 2023.

 

Pecynnau Gweithgareddau Diwrnod y Llyfr
Mae yna ystod eang o ddeunyddiau addysgol, pecynnau gweithgareddau i’w lawrlwytho, ac adnoddau ac offer ar-lein ar gael i athrawon, rhieni, gofalwyr a mwy, i ddod â darllen er pleser yn fyw i blant mewn dulliau cyffrous a pherthnasol: www.worldbookday.com/celebrate-world-book-day/

Yng Nghymru, cefnogir Diwrnod y Llyfr gan Gyngor Llyfrau Cymru, sy’n darparu adnoddau dwyieithog ar gyfer ysgolion, llyfrgelloedd cyhoeddus, siopau llyfrau, meithrinfeydd a sefydliadau eraill; mae’r Cyngor hefyd yn comisiynu llyfr £1 Cymraeg newydd bob blwyddyn.

Mae adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gael ar llyfrau.cymru


Siopau Llyfrau a Mân-werthwyr
Bydd siopau llyfrau ym mhob rhan o Gymru’n cymryd rhan yn Niwrnod y Llyfr 2023, gan groesawu plant, teuluoedd, ysgolion a chymunedau lleol i ddewis llyfr a darganfod mwy am fyd cyffrous darllen. Mae detholiad o deitlau Cymraeg ar gael i’w prynu gyda’r tocyn £1. Y teitl Cymraeg newydd eleni yw Gwisg Ffansi Cyw, gan Anni Llŷn, ynghyd â Lledrith yn y Llyfrgell gan yr un awdur; Ha Ha Cnec! gan Huw Aaron, yr awdur, darlunydd a chartwnydd, a Stori Cymru – Iaith a Gwaith gan Myrddin ap Dafydd.

Gellir cyfnewid y tocynnau £1 Diwrnod y Llyfr am unrhyw lyfr £1 Diwrnod y Llyfr rhwng dydd Iau, 16 Chwefror a dydd Sul 26 Mawrth 2023 mewn siopau llyfrau, siopau llyfrau cadwyn, a mân-werthwyr sy’n rhan o’r cynllun. Fel arall, gellir eu defnyddio fel cyfraniad o £1 tuag at unrhyw lyfr arall. Mae modd hefyd lawrlwytho’r tocyn digidol un-tro o wefan Diwrnod y Llyfr.

Cofiwch gadw llygad ar wefan eich siop lyfrau leol a’r sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf ynghylch yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal chi.

Gallwch ddod o hyd i’ch siop lyfrau annibynnol leol ar wefan y Cyngor Llyfrau: Bookshops of Wales | Cyngor Llyfrau Cymru

Ewch i www.worldbookday.com am ragor o wybodaeth, ac ymunwch yn y dathlu!

 

Gwnewch e’n Ddiwrnod y Llyfr I CHI yn 2023

Amdani! Dathlu pum mlynedd o’r gyfres boblogaidd i ddysgwyr

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Chyngor Llyfrau Cymru yn dathlu carreg filltir arbennig eleni wrth i’r gyfres boblogaidd o lyfrau i ddysgwyr, cyfres Amdani, gyrraedd ei phumed pen-blwydd. Yn ystod 2023 bydd pob teitl yn y gyfres ar gael fel llyfr llafar am y tro cyntaf.

Mae 40 o lyfrau yn y gyfres, gan amrywiol weisg, a gomisiynwyd drwy grantiau’r Cyngor Llyfrau.

Mae’r llyfrau wedi eu graddoli ar bedair lefel dysgu – Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch, a nod y gyfres yw rhoi cyfle i ddysgwyr Cymraeg fwynhau darllen am amrywiaeth o bynciau. Mae’r gyfres yn ffrwyth partneriaeth lwyddiannus rhwng y Ganolfan Genedlaethol a’r Cyngor Llyfrau.

Mae Gŵyl Amdani, sy’n cael ei chynnal yn rhithiol rhwng 27 Chwefror a 3 Mawrth, yn dathlu’r gyfres, ac yn rhoi cyfle i ddysgwyr fwynhau gweithgareddau a digwyddiadau yn ymwneud â darllen yn y Gymraeg.

Mae’r teitlau yng nghyfres Amdani yn cynnwys:

            

Lefel Mynediad: Wynne Evans – O Gaerfyrddin i Go Compare gan Elin Meek (Atebol)
Bywgraffiad y canwr a’r cyflwynydd Wynne Evans. Darlun personol a gonest iawn o hanes Wynne a’i deulu, ei brofiadau fel tenor enwog, a’i siwrne i ddysgu Cymraeg fel oedolyn.

Lefel Sylfaen: Yn ei Gwsg gan Bethan Gwanas (Atebol)
Nofel fywiog sy’n dilyn dirgelwch damwain car. Mae Dafydd, sy’n cerdded yn ei gwsg, yn deffro’n waed i gyd … ond pwy sydd ar fai?

Lefel Canolradd: 20 o Arwyr Cymru gan J. Richard Williams (Gwasg Carreg Gwalch)
Llyfr sydd yn dathlu 20 o arwyr arbennig Cymru, a’u cyfraniadau pwysig. Darganfyddwch straeon am Betsi Cadwaladr, Ray Gravell, Kate Roberts, ac eraill.

Lefel Uwch: Cawl a Straeon Eraill (Y Lolfa)
Casgliad o straeon byrion gan awduron adnabyddus, yn cynnwys Sarah Reynolds, Mihangel Morgan a Lleucu Roberts.

Dywedodd Arwel Jones, Pennaeth Datblygu Cyhoeddi’r Cyngor Llyfrau: “Bum mlynedd yn ôl doedd dim llyfrau ar gyfer dysgwyr oedd wedi eu cynhyrchu yn benodol i gyd-fynd â’r lefelau dysgu cenedlaethol. Penderfynodd y Cyngor Llyfrau, mewn cydweithrediad â’r Ganolfan, gomisiynu 20 o lyfrau pwrpasol o bob math a’u galw yn gyfres Amdani. Bellach mae’r cyhoeddwyr yn cyhoeddi llyfrau Amdani yn rheolaidd ac mae 40 ohonyn nhw ar gael. Diolch i Grant Cynulleidfaoedd Newydd a ddarparwyd gan Gymru Greadigol, rydyn ni wedi cefnogi creu fersiwn llafar o bob llyfr fel y bydd yn fuan fodd eu mwynhau trwy wrando yn ogystal â’u darllen.”

Dywedodd Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:  “Mae creu cyfleoedd i’n dysgwyr fwynhau defnyddio eu Cymraeg y tu allan i’r dosbarth yn rhan hollbwysig o’n gwaith yn y Ganolfan, ac mae’r gyfres Amdani yn boblogaidd tu hwnt.

“Mae’r dewis eang o lyfrau difyr yn golygu y bydd llyfr i chi ei fwynhau, p’un a ydych chi newydd ddechrau dysgu, neu’n siaradwr hyderus.

“Bydd y llyfrau llafar yn galluogi’n dysgwyr i fagu hyder trwy glywed yr iaith, ac edrychwn ymlaen at barhau i gydweithio gyda’r Cyngor Llyfrau i gyflwyno hyd yn oed mwy o deitlau i’r gyfres.”

Mae llyfrau Amdani ar gael o’ch siop lyfrau leol neu i’w benthyg o’ch llyfrgell leol. Mae fformatau digidol, megis e-lyfrau a llyfrau llafar, ar gael o Ffolio.cymru gyda rhagor o lyfrau llafar yn cyrraedd yn ystod 2023. Mae modd i siopwyr ddewis siop lyfrau benodol i elwa o’u pryniant ar Ffolio.

Gwnewch e’n Ddiwrnod y Llyfr I CHI yn 2023

Llwyddiant wrth gyhoeddi llyfr o straeon teuluol

Straeon o Gymru ac Affrica:
Llwyddiant wrth gyhoeddi llyfr o straeon teuluol

Eleni, bydd teuluoedd a phlant sy’n aelodau o Gymdeithas Affrica Gogledd Cymru yn gweld eu stori hwy eu hunain mewn print wrth i’r Lolfa baratoi i gyhoeddi Y Bysgodes – stori a grëwyd mewn gweithdai gyda’r awdur Casia Wiliam a’r darlunydd Jac Jones.

Cydlynwyd y prosiect gan y rhaglen BLAS yn Pontio, Canolfan Gelfyddydau Bangor – sefydliad a chanddo berthynas hirhoedlog gyda Chymdeithas Affrica Gogledd Cymru. Roedd hwn yn un o nifer o weithgareddau a dderbyniodd gyllid gan Grant Cynulleidfaoedd Newydd Cyngor Llyfrau Cymru yng ngwanwyn 2022.

Crëwyd Y Bysgodes mewn cyfres o weithdai gydag artistiaid o Gymru ac Affrica, lle trafodwyd syniadau a straeon traddodiadol o Affrica a Chymru, a gwahanol ffyrdd o adrodd straeon. Yna bu Casia Wiliam, sy’n awdur llyfrau plant, yn gweithio gyda’r teuluoedd i greu stori newydd sbon, gan gael ei hysbrydoli gan y gweithdai er mwyn plethu traddodiadau a syniadau o Affrica a Chymru i mewn i’r naratif. Pan oedd y stori’n gyflawn, bu’r darlunydd Jac Jones yn gweithio gyda’r plant a’u teuluoedd i drafod y cymeriadau a sut y byddent yn edrych yn y stori orffenedig.

Bydd y Lolfa, gyda chymorth grant cyhoeddi o Gyngor Llyfrau Cymru, yn cyhoeddi’r llyfr yn Gymraeg ac yn Saesneg, a bydd copïau ar werth yn y gwanwyn.

Dywedodd Dr Salamatu J Fada, Cyfarwyddwr Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru: “Mae hwn yn un prosiect a lwyddodd i dynnu diwylliant Cymru a rhannau o ddiwylliannau Affricanaidd Ghana a Nigeria, yn benodol, at ei gilydd. Roedd y teuluoedd i gyd wedi mwynhau datblygu’r syniadau dan arweiniad yr hwyluswyr amrywiol oedd yn rhan o’r prosiect. Rydym wrth ein bodd gyda’r broses ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld y llyfr yn cael ei gyhoeddi. Diolch yn fawr.”

Yn ogystal, arweiniodd y prosiect at greu cyfleoedd i alluogi Tiwtoriaid dan Hyfforddiant i gymryd rhan a datblygu eu sgiliau hwyluso hwy eu hunain, y gallent eu defnyddio ar gyfer prosiectau cymunedol a chydweithredol yn y dyfodol. Roedd Olaitan Olawande a Marie-Pascale yn Diwtoriaid dan Hyfforddiant fel rhan o’r cynllun, gan weithio gyda’r teuluoedd i ddatblygu eu stori.

Dywedodd Olaitan: “Roedd yn brofiad anhygoel i weld sut roedd teuluoedd yn gweithio gyda’i gilydd i greu stori. Roedd y mewnbwn gan wahanol genedlaethau’n golygu bod modd creu rhai syniadau a chysyniadau newydd. Rwy’n credu bod gweithio gyda theuluoedd a’r broses hon o adrodd straeon yn arwain at sgyrsiau agored rhwng teuluoedd; gall ddarparu gofod i blant a rhieni rannu straeon newydd a rhai sy’n bodoli eisoes, gan eu cymhwyso ar yr un pryd ar gyfer heriau go iawn. Does dim terfyn ar y dychymyg, a gellir dangos pwysigrwydd y teulu yn y broses o lunio stori. Mae’r llyfr cyhoeddedig yn un a fydd yn ennill ei le mewn hanes; yn ôl yr hen ddywediad, ‘mae’n cymryd pentref’ i greu rhywbeth gwirioneddol ryfeddol.”

Dywedodd Marie-Pascale: “Rwyf wedi mwynhau bod yn rhan o’r BRIODAS HON O DDIWYLLIANNAU sydd wedi dod â sawl gwên ac wedi arwain at gyfranogiad gwybyddol ein plant: fel OEDOLION yfory, byddant yn deall PRYDFERTHWCH AMRYWIAETH ac yn ei gynnal.”

Dywedodd yr awdur Casia Wiliam: “Gyda’i gilydd mae’r teuluoedd yma wedi creu chwedl newydd sbon sy’n llawn hen hud a lledrith. Mae hi’n plethu Cymru a Ghana, yn plethu syniadau a thraddodiadau storiol Cymreig ac Affricanaidd. Mae hi’n stori arbennig, ac mae’n rhaid i mi ddweud, dyma un o’r prosiectau mwyaf difyr a chyffrous i mi fod yn rhan ohono fel awdur. Dwi methu aros i glywed ymateb teuluoedd i’r llyfr pan y daw allan yn y gwanwyn yn Gymraeg ac yn Saesneg.”

Dywedodd Arwel Jones, Pennaeth Datblygu Cyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru: “Bu’n brofiad gwych i weld y prosiect hwn yn datblygu fel un o’r mentrau a gafodd fudd o’r Grant Cynulleidfaoedd Newydd. Dechreuodd y cyfan fel grŵp o deuluoedd a phlant yn archwilio syniadau a’u dychymyg i ddathlu diwylliannau Cymru ac Affrica a’u tynnu at ei gilydd drwy gyfrwng straeon. Erbyn y gwanwyn fe fydd llyfr gorffenedig ar gael, wedi’i gyhoeddi gan y Lolfa ac ar werth mewn siopau llyfrau, fel bod modd i deuluoedd ledled Cymru ei fwynhau.”

Mae Grant Cynulleidfaoedd Newydd Cyngor Llyfrau Cymru wedi dyfarnu cyllid i 43 o brosiectau gwahanol, gyda’r bwriad o greu cyfleoedd newydd a datblygu cynulleidfaoedd newydd o fewn y sector cyhoeddi yng Nghymru, diolch i gymorth gan Gymru Greadigol.

Pwrpas y grant yw cryfhau ac ehangu amrywiaeth y rhannau hynny o’r diwydiant cyhoeddi y mae’r Cyngor Llyfrau yn eu cefnogi ar hyn o bryd, ac mae’r grantiau’n rhoi blaenoriaeth benodol i fentrau cyhoeddi, awduron a chynulleidfaoedd newydd.