Cartwnau Huw Aaron i godi gwên ar Ddiwrnod y Llyfr 2021

Cartwnau Huw Aaron i godi gwên ar Ddiwrnod y Llyfr 2021

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn hynod o falch o gyhoeddi mai cyfrol llawn hwyl a sbri gan Huw Aaron fydd y llyfr £1 Cymraeg newydd ar gyfer Diwrnod y Llyfr 2021.

Yn ei ffordd ddihafal ei hun, mae’r cartwnydd a’r darlunydd dawnus o Gaerdydd wedi mynd ati i greu Ha Ha Cnec i blant bach a mawr ei fwynhau ar Ddiwrnod y Llyfr nesaf sef 4 Mawrth 2021.

Fel mae’r teitl yn ei awgrymu, bydd y gyfrol yn fwrlwm o jôcs a chartwnau doniol ynghyd ag ambell un o gymeriadau unigryw Huw.

I ddathlu cyhoeddi’r teitl, mae’r Cyngor Llyfrau wedi trefnu cystadleuaeth arbennig i ddod o hyd i’r 150 o gymeriadau o lyfrau plant Cymru sydd wedi cael eu cuddio gan Huw mewn poster prysur.

Cystadleuaeth
Mae cystadleuaeth ‘Ble yn y byd, Boc?’ ar agor i ysgolion ac i unigolion o bob oedran, ac mae gwobrau gwych i’w hennill.

Bydd enillydd categori’r ysgolion yn derbyn pentwr o lyfrau, gyda thaleb llyfrau £50 yn ail wobr.

Y brif wobr yn y categori unigol fydd darn gwreiddiol o waith celf Huw sy’n ymddangos yn Ha Ha Cnec a phentwr o lyfrau, gyda thocyn llyfr £20 yn ail wobr.

Wrth siarad am y gystadleuaeth, dywedodd Huw Aaron: “Dw i wedi arlunio llun o barti arbennig iawn ar gyfer y gystadleuaeth, lle mae’r gwesteion i gyd yn gymeriadau o lyfrau plant a theledu Cymru – rhai newydd, rhai o’m mhlentyndod, a rai sy’n hen iawn erbyn hyn! Mae ’na 150 i’w henwi – ond bydd angen help mam a dad (ac efallai Mam-gu neu Taid!) i adnabod nhw i gyd. Pob lwc!”

Mae manylion pellach am y gystadleuaeth i’w gweld ar www.mellten.com a’r dyddiad cau yw 31 Ionawr 2021. Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar Ddiwrnod y Llyfr 4 Mawrth 2021.

Bydd modd prynu copi o Ha Ha Cnec (Y Lolfa) am £1 neu ddefnyddio’r tocyn llyfr £1 a roddir i bob plentyn i nodi Diwrnod y Llyfr 2021 ar 4 Mawrth.

Bydd Stori Cymru – Iaith a Gwaith, a ysgrifennwyd gan yr Archdderwydd Myrddin ap Dafydd ac a gyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch, hefyd ar gael eto eleni am £1. Dyma lyfr sy’n adrodd hanes Cymru a gwaith ei phobl drwy gyfrwng stori, llun a chân.

Bydd fersiynau hygyrch o’r llyfrau ar gael, gan gynnwys fersiynau braille, print bras a sain, diolch i gefnogaeth yr RNIB.

Dywedodd Angharad Sinclair, Rheolwr Ymgyrchoedd Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru: “Nod Diwrnod y Llyfr yw sicrhau bod gan bob plentyn gyfle i gael eu llyfr eu hunain a’u helpu i fwynhau’r profiad o ddarllen er pleser, gyda’r holl fuddiannau a ddaw yn sgil hynny. Rydym wrth ein bodd felly bod Huw Aaron wedi cytuno i greu llyfr newydd a fydd, gyda chyfrol Myrddin ap Dafydd, yn sicrhau dewis da o lyfrau Cymraeg am £1 i blant ar Ddiwrnod y Llyfr 2021.”

Mae’r poster sydd yn sail i’r gystadleuaeth yn ymddangos yn llyfr newydd Ble mae Boc? Ar goll yn y chwedlau gan Huw Aaron a gyhoeddwyd gan Y Lolfa ym mis Tachwedd 2020 ac sydd wedi’i ddewis yn Llyfr y Mis gan y Cyngor Llyfrau ar gyfer mis Rhagfyr 2020.

Diwrnod y Llyfr
Yng Nghymru, caiff ymgyrch Diwrnod y Llyfr ei chydlynu gan y Cyngor Llyfrau a’i chefnogi gan Lywodraeth Cymru a Waterstones.

Bob blwyddyn, drwy gydweithio â llu o gyhoeddwyr a llyfrwerthwyr, mae Diwrnod y Llyfr yn trefnu rhestr o deitlau penodol am £1 yr un ar gyfer plant a phobl ifanc, a chenhadaeth Diwrnod y Llyfr yw eu hannog i fwynhau llyfrau a darllen drwy roi cyfle iddyn nhw gael eu llyfr eu hunain.

Bydd manylion pellach am ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2021 yng Nghymru yn cael eu cyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd.

Cofio Jan Morris 1926–2020

Cofio Jan Morris 1926–2020

Ar 20 Tachwedd 2020, fe gollodd Cymru un o’i llenorion mawr pan fu farw Jan Morris yn 94 oed.

Ar 20 Tachwedd 2020, fe gollodd Cymru un o’i llenorion mawr pan fu farw Jan Morris yn 94 oed.

Yn newyddiadurwr, yn nofelydd, yn awdur llyfrau teithio ac yn hanesydd, fe ysgrifennodd dros 40 o lyfrau yn ystod ei hoes, yn cynnwys trioleg ar hanes yr Ymerodraeth Brydeinig, Pax Britannica (Faber, 1968, 1973, 1978); The Matter of Wales: Epic Views of a Small Country (Oxford University Press, 1984) a Conundrum (Faber & Faber, 2002), hunangofiant lle mae’n cofnodi’r broses o newid ei rhywedd o fod yn ddyn i fod yn ddynes, o James i Jan Morris.

Cafodd ei geni yn Lloegr yn 1926 ond roedd ei thad yn hanu o Gymru ac fe symudodd yma yn y 1980au, gan ymgartrefu gyda’i theulu yn Llanystumdwy ar Benrhyn Llŷn.

Roedd Jan Morris yn Llywydd Anrhydeddus Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru ac yma mae’n Cadeirydd, yr Athro M Wynn Thomas, ein Prif Weithredwr, Helgard Krause, ac Ion Thomas, Cadeirydd Cyfeillion y Cyngor, yn talu teyrnged i’r awdur talentog.

“Yn ystod ei bywyd rhyfeddol, cyhoeddodd Jan Morris ddigon o lyfrau i gynnal diwydiant cyhoeddi y Deyrnas Unedig gyfan. Ac er ei bod yn fyd-enwog am ei phortreadau o gynifer o wledydd a dinasoedd, ac yn deithwraig ddihafal i bedwar ban, fe ddewisodd fwrw angor yma yng Nghymru am iddi syrthio dros ei phen a’i chlustiau mewn cariad â’n gwlad. Mae ei hymadawiad yn ein hamddifadu o un o’r mwyaf oll o’n hawduron, ac fe wêl y Cyngor Llyfrau eisiau un o’i gymwynaswyr mwyaf teyrngar” – Yr Athro M Wynn Thomas.

“Roedd Jan Morris yn arloesydd ymhob ystyr y gair. Roedd hi’n saer geiriau heb ei hail ac yn groniclydd huawdl o fywyd, diwylliant a thirwedd Cymru. Bydd colled enfawr ar ei hôl ond mae’n gadael gwaddol cyfoethog yn ei thoreth o lyfrau, ysgrifau ac erthyglau newyddiadurol” – Helgard Krause

“Os oes rhywun yn haeddu’r enw ‘Cyfaill’ Jan Morris oedd honno. Cyfeillgarwch a charedigrwydd wedi’r cyfan oedd y nodweddion a fawrygai fwyaf. Bu’n gyfaill trwy ei geiriau i gymaint o bobl a chymaint o lefydd. Yr oedd yn Llywydd Anrhydeddus y Cyfeillion, a bydd ei chyfraniad i’n llên a’i chefnogaeth i’r iaith, i’n diwylliant a’n hunaniaeth ynghyd â’n dyneiddiaeth yn aros. Diolch, Jan, am ein tywys gyda gwên a chraffter meddwl i gopaon byd llên” – Ion Thomas