Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn monitro datblygiadau yn ofalus ac yn cyflwyno cyfres o fesurau arbennig mewn ymateb i’r sefyllfa a’r canllawiau diweddaraf.

Y nod yw cymryd camau priodol i sicrhau ein bod yn gallu parhau gyda’n gwaith pwysig o gefnogi’r diwydiant cyhoeddi wrth wneud pob dim sy’n ymarferol bosib i helpu lleihau lledaeniad posib y firws, a thrwy hynny gwarchod ein staff a’n rhanddeiliaid.

• Mae ein Canolfan Ddosbarthu llyfrau ac adnoddau yn Glanyrafon, Aberystwyth, yn dal i weithredu ond mae ynghau i ymwelwyr allanol, ac eithrio’r sawl sy’n dod â deunydd neu’n danfon deunydd hanfodol i ardal ddynodedig o’r warws drwy drefniant ymlaen llaw. Os am wneud trefniant o’r fath, cysylltwch â’r Ganolfan ar 01970 624455 neu canolfan.ddosbarthu@llyfrau.cymru.

• O ddydd Mercher 18 Mawrth 2020, mae mwyafrif y staff yn ein prif swyddfa yng Nghastell Brychan yn gweithio o gartref. Maen nhw’n parhau i gynnig ein gwasanaethau arferol megis golygu llyfrau, dylunio a gweinyddu grantiau, ac fe fyddan nhw’n defnyddio’u manylion cyswllt gwaith arferol (ffôn ac e-bost).

• Mae Castell Brychan ynghau i ymwelwyr yn ystod y cyfnod hwn. Ni fydd staff yn teithio i gyfarfodydd wyneb-yn-wyneb gyda chysylltiadau allanol, gan ddefnyddio systemau fideo neu ffôn ar gyfer cyfarfodydd o’r fath. Y manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau cyffredinol yw 01970 624151 neu castellbrychan@llyfrau.cymru.

• Rydym wedi canslo neu ohirio pob un o’n digwyddiadau cyhoeddus tan ddiwedd mis Mai, yn cynnwys lansiadau llyfrau ac ymweliadau ysgol. Byddwn yn ail-asesu’r sefyllfa yng ngoleuni’r amgylchiadau ar y pryd ond yn y cyfamser, rydym yn cynllunio ac yn trafod trefniadau amgen ar gyfer hyrwyddo llyfrau a darllen.

• Rydym mewn cysylltiad cyson gyda chyhoeddwyr, llyfrwerthwyr, dosbarthwyr ac eraill er mwyn sicrhau ein bod yn deall yr heriau sy’n eu hwynebu nhw ac yn gweithio gyda nhw i gynnig cymorth a chefnogaeth ymarferol. Rydym yn annog y diwydiant yng Nghymru i gysylltu gyda ni i drafod unrhyw bryderon busnes sydd ganddyn nhw.

• I bobl sy’n hunan-ynysu ac yn chwilio am ddeunydd darllen, mae gennym gyfres o restrau darllen ar wefan gwales.com. Mae’r rhestrau arbennig yma’n cynnwys cyhoeddiadau sy’n addas at ystod o oedrannau a diddordebau gwahanol, yn ogystal â manylion am ein gwerthwyr gorau, teitlau newydd, llyfrau’r mis, adolygiadau a mwy.

Rydym ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod hynod o heriol i bawb ac y gall y sefyllfa sydd ohoni barhau am beth amser eto.

Mae’n cenhadaeth ni yn y Cyngor Llyfrau yn gwbl ddigyfnewid ac fe fyddwn yn gwneud pob dim o fewn ein gallu i gefnogi’r diwydiant cyhoeddi a’n cymuned ni, gydol y dyddiau pryderus ac ansicr hyn.

HELGARD KRAUSE

Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru