Darllen Dros Gymru

Criw o blant ysgol yn cyrraedd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gyfer cystadleuaeth Darllen Dros Gymru y Cyngor Llyfrau

Darllen Dros Gymru yw ein cystadleuaeth flynyddol i ddisgyblion cynradd. Trwy gyfrwng y cystadlaethau hwyliog yma rydym yn annog plant i gymryd diddordeb ym myd llyfrau a chryfhau eu sgiliau llythrennedd, dehongli, trafod a chyflwyno.

Mae’r gystadleuaeth yn creu cyffro am fyd llyfrau, ac wrth gymryd rhan mae’r disgyblion yn meithrin agweddau cadarnhaol a hirdymor tuag at ddarllen. Gall ddarllen er pleser gefnogi datblygiad empathi a chyfrannu at ddatblygiad iechyd a lles.

Mae manylion y Cystadlaethau Darllen 2021/22 i’w gweld yma.

Dyma gystadleuaeth sydd yn…

 • agored i ddisgyblion blynyddoedd 3 i 6 (un cystadleuaeth i flynyddoedd 3 a 4 ac un ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6)
 • cynnig detholiad eang o lyfrau ar y rhestr ddarllen i ennyn diddordeb trawstoriad o ddisgyblion
 • cynnig hyblygrwydd i athrawon weithredu ar lefel dosbarth cyfan neu grwpiau MAT
 • cyfrannu at ofynion y Siarter Iaith
 • cydfynd â gofynion Cwricwlwm i Gymru
 • cynnig profiadau gwerthfawr y tu allan i’r ysgol

Yn ogystal â bod yn hwyl, mae elfen gystadleuol y rhaglen…

 • yn ysgogi plant o bob gallu i ddarllen a thrafod llyfrau
 • yn rhoi cyfle i’r plant a’u hysgolion i ennill gwobrau hael.

Manylion y Gystadleuaeth

 • Mae’r gystadleuaeth yn dechrau ar lefel sirol.
 • Bydd pob sir yng Nghymru yn dethol un ysgol i gynrychioli’r sir yn y Rownd Genedlaethol.
 • Pob tîm i ddewis UN llyfr o’r rhestr lyfrau i’w drafod ac UN llyfr gwahanol i’w gyflwyno ar ffurf hysbyseb hyrwyddo.
 • Cysylltwch â’ch trefnydd sirol neu cllc.plant@llyfrau.cymru i gadarnhau’r trefniadau rhanbarthol.

Trafod:

 • Ni fydd disgwyl i’r tîm fod wedi paratoi trafodaeth o flaen llaw ond mae disgwyl i bob aelod ymateb i gwestiynau penagored a sylwadau’r beirniad yn ogystal ag ymateb i sylwadau eu gilydd er mwyn dangos eu bod wedi mynd o dan groen y llyfr .
 • Dewis UN llyfr o’r rhestr ddarllen
 • Uchafswm o 4 aelod ym mhob tîm
 • Hyd at 8 munud o sesiwn.

Hyrwyddo:

 • Prif nod y perfformiad yw hyrwyddo’r llyfr er mwyn apelio at gynulleidfa o blant o’r un oedran er mwyn eu hannog i’w brynu a’i ddarllen
 • Pob tîm i ddewis UN llyfr gwahanol i’r un a ddewiswyd i’w drafod.
 • Uchafswm o 8 aelod ym mhob tîm.
 • Nid oes raid i’r aelodau sy’n cyflwyno’r llyfr fod yr un rhai
 • â’r disgyblion fydd yn cymryd rhan yn y drafodaeth.
 • Uchafswm o 6 munud o berfformiad hyrwyddo.
 • Caniateir props a gwisgoedd.
 • Ni chaniateir cyflwyniadau Pwerbwynt na cheisiadau am oleuo arbennig.
 • Dylid dechrau a gorffen perfformiad â llwyfan wag.
 • Tynnir un marc am bob hanner munud dros yr 8 munud a ganiateir.
 • Gellir defnyddio cerddoriaeth wedi’i recordio ar drac sain ond nid oes hawl gan athro/athrawes i fod ar y llwyfan yn cyfeilio.
 • Rhoddir 50% o’r marciau am y trafod a 50% am y perfformiad.

Canllawiau Trafod

Am beth fydd y beirniad yn chwilio?

 • Gwybodaeth drylwyr o’r llyfrau a ddarllenwyd.
 • Y gallu i fynegi barn yn glir a chroyw.
 • Trafod fel gr ˆwp gan gytuno neu anghytuno â barn eraill yn y tîm.
 • Y gallu i fynd dan groen y llyfrau, y stori a’r cymeriadau, lle mae hynny’n bosib neu’n briodol.
 • Y gallu i ddangos mwynhad o elfennau’r llyfr oedd yn llwyddiannus.
 • Y gallu i roi rhesymau gonest a theg dros farn neu safbwynt.
 • Cyfraniad cyfartal a chytbwys gan bedwar aelod y tîm.
 • Cyfeirio, lle bo hynny’n briodol, at ddarllen cyffredinol y tu allan i ffiniau’r gystadleuaeth.
 • Y gallu i drafod cymeriadau a’u nodweddion a mynegi barn amdanynt.

Canllawiau Hyrwyddo

Am beth fydd y beirniad yn chwilio?

 • Cyflwyniad sy’n cyfleu naws y llyfr ac yn annog y gynulleidfa darged i fynd ati i ddarllen y llyfr dan sylw.
 • Cyflwyniad bywiog gydag effeithiau dramatig amrywiol.
 • Defnydd hyderus ac effeithiol o’r llwyfan eang.
 • Y gallu i daflu lleisiau ac i gyfleu neges yn glir – lleisiau uchel, clir a hyderus.
 • Symudiadau effeithiol gan ddefnyddio’r holl lwyfan.
 • Y gallu i weithio fel tîm – cyfle i bob unigolyn gyfrannu at y cyflwyniad.
 • Mae’r defnydd o wisgoedd a ‘phrops’ yn effeithiol ond nid ydynt yn orfodol

Manylion Pellach

I ganfod mwy am sut i fod yn rhan o’r gystadleuaeth flynyddol hon, cysylltwch â cllc.plant@llyfrau.cymru | 01970 624 151.