Darllen Dros Gymru

Criw o blant ysgol yn cyrraedd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gyfer cystadleuaeth Darllen Dros Gymru y Cyngor Llyfrau

 

Darllen Dros Gymru yw ein cystadleuaeth flynyddol i ddisgyblion cynradd. Trwy gyfrwng y cystadlaethau hwyliog yma rydym yn annog plant i gymryd diddordeb ym myd llyfrau a chryfhau eu sgiliau llythrennedd, dehongli, trafod a chyflwyno.

Mae’r gystadleuaeth yn creu cyffro am fyd llyfrau, ac wrth gymryd rhan mae’r disgyblion yn meithrin agweddau cadarnhaol a hirdymor tuag at ddarllen. Gall ddarllen er pleser gefnogi datblygiad empathi a chyfrannu at ddatblygiad iechyd a lles.

Mae manylion y Cystadlaethau Darllen 2021/22 i’w gweld yma.

Dyma gystadleuaeth sydd yn…

 • Agored i ddisgyblion blynyddoedd 3 i 6 (un cystadleuaeth i flynyddoedd 3 a 4 ac un ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6).
 • Cynnig detholiad eang o lyfrau ar y rhestr ddarllen i ennyn diddordeb trawstoriad o ddisgyblion.
 • Cynnig hyblygrwydd i athrawon weithredu ar lefel dosbarth cyfan neu grwpiau MAT.
 • Cyfrannu at ofynion y Siarter Iaith.
 • Cydfynd â gofynion Cwricwlwm i Gymru.
 • Cynnig profiadau gwerthfawr y tu allan i’r ysgolc

Yn ogystal â bod yn hwyl, mae elfen gystadleuol y rhaglen…

 • Yn ysgogi plant o bob gallu i ddarllen a thrafod llyfrau.
 • Yn rhoi cyfle i’r plant a’u hysgolion i ennill gwobrau hael.

Manylion y Gystadleuaeth

 • Mae’r gystadleuaeth yn dechrau ar lefel sirol.
 • Bydd pob sir yng Nghymru yn dethol un ysgol i gynrychioli’r sir yn y Rownd Genedlaethol.
 • Pob tîm i ddewis UN llyfr o’r rhestr lyfrau i’w drafod ac UN llyfr gwahanol i’w gyflwyno ar ffurf hysbyseb hyrwyddo.
 • Cysylltwch â’ch trefnydd sirol neu plant@llyfrau.cymru i gadarnhau’r trefniadau rhanbarthol.

Trafod:

 • Prif nod yr her yw dangos bod y criw yn gallu trafod y llyfr, y cymeriadau a’r digwyddiadau ynghyd â’r profiad darllen.
 • Ni fydd disgwyl i’r criw trafod fod wedi paratoi trafodaeth o flaen llaw.
 • Mae disgwyl i bob aelod ymateb i gwestiynau penagored a sylwadau’r beirniad yn ogystal ag ymateb i sylwadau ei gilydd.
 • Caniateir uchafswm o 4 aelod ym mhob tîm trafod.
 • Bydd y sesiwn feirniadu yn para tua 8 munud.

Hysbyseb Hyrwyddo:

 • Prif nod y perfformiad yw creu fideo i hyrwyddo’r llyfr er mwyn apelio at gynulleidfa o blant o’r un oedran er mwyn eu hannog i’w brynu a’i ddarllen
 • Pob tîm i ddewis UN llyfr gwahanol i’r un a ddewiswyd i’w drafod.
 • Hyd at 8 aelod ym mhob tîm.
 • Nid oes raid i’r aelodau sy’n cyflwyno’r llyfr fod yr un rhai â’r disgyblion fydd yn cymryd rhan yn y drafodaeth.
 • Uchafswm o 6 munud o berfformiad hyrwyddo.
 • Caniateir props a gwisgoedd.
 • Gallwch ffilmio perfformiad llwyfan NEU gallwch ffilmio mewn lleoliadau gwahanol – byddwch mor greadigol ag y mynnwch!
 • Caniateir y defnydd o feddalwedd golygu fideo syml gan y disgyblion.
 • Tynnir un marc am bob hanner munud dros y 6 munud a ganiateir.
 • Rhoddir 50% o’r marciau am y trafod a 50% am y perfformiad.

Canllawiau Trafod – Am beth fydd y beriniad yn chwilio

Gwybodaeth:

 • Y gallu i fynd dan groen y llyfrau, y stori a’r cymeriadau, lle mae hynny’n briodol.
 • Dealltwriaeth dda o neges a themâu’r llyfr.
 • Cyfeirio at ddarllen ehangach y tu allan i ffiniau’r gystadleuaeth, lle mae hynny’n briodol.

Mynegi barn:

 • Mynegi barn yn glir gan roi rhesymau gonest a theg.
 • Y gallu i holi, cytuno, ateb, anghytuno a herio lle mae hynny’n briodol.
 • Gwrando ac adeiladu ar sylwadau ei gilydd.
 • Cynnig sylwadau sy’n berthnasol i sylwadau eraill.

Trafod fel grŵp:

 • Y gallu i drafod yn annibynnol fel grŵp.
 • Cyfraniad cyfartal a chytbwys gan bob aelod o’r grŵp.
 • Trafod byrlymus.
 • Gallu ymateb i gwestiynau sy’n codi o’r drafodaeth.

Canllawiau Hyrwyddo

Am beth fydd y beirniad yn chwilio?

 • Cyflwyniad sy’n cyfleu naws y llyfr ac yn annog y gynulleidfa darged i fynd ati i ddarllen y llyfr.  
 • Perfformiad bywiog gydag effeithiau dramatig amrywiol. 
 • Symudiadau a defnydd effeithiol o’r gofod berfformio. 
 • Y gallu i daflu lleisiau ac i gyfleu neges yn glir – lleisiau uchel, clir a hyderus.  
 • Y gallu i weithio fel tîm – cyfle i bob unigolyn gyfrannu at y cyflwyniad.  
 • Defnydd effeithiol o wisgoedd a phropiau.  

Manylion Pellach

I ganfod mwy am sut i fod yn rhan o’r gystadleuaeth flynyddol hon, cysylltwch â cllc.plant@llyfrau.cymru | 01970 624 151.