Gwahoddiad arbennig i fod yn rhan o Wobr Tir na n-Og – Dewis y Darllenydd.

Annwyl Ddarllenwyr,

Yma yng Nghastell Brychan, pencadlys Cyngor Llyfrau Cymru, rydym wrthi’n brysur ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer Gwobrau Llyfrau Tir na n-Og, ac yn falch iawn o gynnig cyfle i chi fod yn rhan bwysig o’r broses.

Bu ein panel o feirniaid swyddogol wrthi’n brysur dros gyfnod y Nadolig yn darllen yr holl lyfrau a gyflwynwyd i’w hystyried ar gyfer y rhestr fer.

Cyhoeddir y rhestr honno ar 27 Mawrth, ar drothwy’r gwyliau Pasg, gydag adnoddau i unrhyw ddarllenwyr sydd eisiau bod yn feirniaid answyddogol (mae rhai yn ei alw’n Gynllun Cysgodi) yn cael eu hanfon bryd hynny hefyd. Bydd yr adnoddau’n cynnwys manylion am y cyfrolau a’r awduron sydd ar y rhestr fer, yn ogystal ag awgrymiadau am weithgareddau sy’n gysylltiedig â’r cyfrolau.

Ar y panel beirniaid mae nifer o unigolion sydd ag arbenigedd ym maes llenyddiaeth plant, ac er eu bod nhw’n hyfryd ac yn glyfar iawn, oedolion yw pob un ohonynt; dyma pam ein bod ni eich angen chi – rydym ni am glywed eich barn chi, y darllenwyr.

Dyma’r cynllun:

Byddwn yn anfon set o’r llyfrau sydd ar y rhestr fer atoch cyn gwyliau’r Pasg fel bod gennych amser i’w darllen gyda’ch gilydd fel grŵp neu i’w rhannu a’u darllen yn unigol. Fe fyddwch wedyn yn trafod y llyfrau ac yn penderfynu pa lyfr a ddylai ennill Gwobr Dewis y Darllenydd. Bydd eich pleidlais yn cael ei hychwanegu at bleidleisiau Grwpiau Cysgodi Dewis y Darllenydd a chyhoeddir enwau’r enillwyr mewn seremonïau gwobrwyo a gynhelir ym Mhrifysgol Bangor, 13 Mai 2020 (y wobr am y llyfr Saesneg orau ac iddi gefndir Cymreig dilys) ac o lwyfan Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych ar 28 Mai (y gwobrau categori cynradd ac uwchradd am y llyfrau gwreiddiol orau).

Fel rhan o Gynllun Cysgodi Dewis y Darllenwyr fe’ch gwahoddir chi i’r seremonïau lle bydd cyfle i gyfarfod yr awduron ar y rhestr fer.

Fe fydden ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’r wobr eleni.

Gadewch i ni wybod (enw’r ysgol/grŵp, categori yr hoffech ei gysgodi – Saesneg/cynradd Cymraeg/uwchradd Cymraeg, nifer y darllenwyr a’u manylion cyswllt) erbyn 14 Chwefror, fan bellaf, fel bod modd i ni sicrhau eich bod yn derbyn y llyfrau.

Y CYNTAF I’R FELIN FYDD HI O RAN DOSBARTHU’R SETIAU LLYFRAU AM DDIM, FELLY YMATEBWCH YN SYDYN! (Bydd modd i chi gymryd rhan o hyd yn y cynllun cysgodi ond bydd rhaid i chi dalu am y llyfrau.)

Gan edrych ymlaen at glywed gennych, a daliwch ati i ddarllen,

Helen Jones

Pennaeth Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen